Politik och delaktighet

Sverige är en representativ demokrati. Det innebär att det är valda ombud från olika politiska partier som fattar besluten i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv. Det kan till exempel handla om hur förskolan, skolan och äldreomsorgen ska utvecklas och hur gator, torg och parker ska utformas.

Det är medborgarna som med sina röster avgör valet till kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande församling. Med utgångspunkt från hur många röster varje parti har fått, fördelas antalet platser genom mandat. Den allra största möjligheten att vara med och påverka kommunens utveckling är därför att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Var med och påverka

För att Mariestads kommun ska bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter och kunskaper. Det är därför viktigt att det finns möjlighet att vara med och påverka. För att göra din röst hörd kan du engagera dig i ett politiskt parti, eller hålla kontakt med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor. Ett annat sätt att göra din röst hörd är att lämna in ett medborgarförslag. Du kan även utöva inflytande i den lokala politiken genom att skapa ett bredare intresse kring viktiga frågor. Tala med andra, skriv insändare och försök på olika sätt väcka människors nyfikenhet för det du tycker är viktigt!