Demokrati och delaktighet

Det mest grundläggande sättet att påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Att engagera sig politiskt eller i andra intresseorganisationer är andra vägar att gå. Du kan även påverka genom att hålla kontakt med "din" politiker och se till att han eller hon vet vad du tycker. Beslutsprocessen tar lång tid och det gäller att skapa intresse kring de frågor som du tycker är viktiga. Informera så många som möjligt, prata, debattera, väck nyfikenhet, ringa politiker och kontakta massmedia.

Våra demokratiska rättigheter är bland det allra viktigaste vi har. Så här går du tillväga för att utnyttja dina rättigheter att påverka:

  • Skaffa kunskap. Använd Internet, kommun och myndigheter, press och media, universitet och andra utbildningscentra. Ta kontakt med redan insatta personer.
  • Lämna förslag till politiker eller tjänstemän på berörd nämnd/sektor eller lämna synpunkter på redan existerande förslag till politiker eller tjänstemän på berörd nämnd/sektor.
  • Väck debatt genom insändare och debattartiklar. En omtalad fråga är intressantare än något ingen känner till.

Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts av den nämnd som ärendet gäller. Den berörda nämnden ska alltid få tillfälle att komma med synpunkter. Det kan ta tid att förbereda ett ärende, men det finns en tanke bakom detta. Fullmäktige måste få ett bra underlag för sina beslut som kan komma att få stor betydelse för invånarna i Mariestad. Beredningen har också en viktig demokratisk funktion. Medborgarna ska kunna lämna synpunkter under ärendets gång.

Medborgarförslag 

För att öka Mariestadsbornas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna "medborgarförslag". Alla som är folkbokförda i Mariestads kommun, utan åldersbegränsning, har rätt att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige.

Synpunkter och felanmälan

Om du har en synpunkt, felanmälan, klagomål, beröm eller ett förslag som rör kommunens verksamhet kan du enkelt framföra det i vårt felanmälningssystem. Ditt ärende skickas vidare till den person inom kommunen som ansvarar för det område ärendet berör. Du får en bekräftelse på att ditt ärende registrerats. Ärendet hanteras sedan och du får återkoppling.

Samråd vid detalj- och översiktsplanering

När nya planer för utveckling av områden i Mariestad ska tas fram har allmänheten chans att påverka genom att skicka in synpunkter via så kallade Samråd. Du kan läsa mer om hur detta går till på sidorna under Stadsplanering.                    

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ola Bomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post:Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt, felanmälan, e-förslag

Stadsplanering (samråd)