Kommunarkiv

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunala handlingar som ska bevaras. Arkivets uppgift är bland annat att bevara viktig samhällsinformation för nutida och framtida forskning. I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar
  • Behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • Forskningens behov

Protokoll och gamla klasslistor

I arkivet finns handlingar från dagens verksamheter och gamla handlingar ända från de tidigaste kommunbildningarna på 1800-talet. Vårt centralarkiv finns i stadshuset och i vår arkivdepå på Drottninggatan, Mariestad. Här förvaras många hyllmeter handlingar. Det mesta är offentligt. I arkiven ryms information om skola, fattigvård, socialvård, barnavård, sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet, miljö, byggnation, gator, parker och vägar. Alla kommunala beslut finns bevarade och möjliggör medborgarnas insyn i verksamheten. Mariestad, Töreboda och Gullspång har en gemensam arkivdatabas men respektive kommun bevarar sina fysiska handlingar i sin kommun.

Offentlighet och sekretess

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla enligt offentlighetsprincipen med de undantag som finns uppräknade i sekretesslagen. En del material, till exempel sådant som handlar om fattigvård, barnavård och nykterhetsvård, är sekretesskyddat upp till 70 år.