Kommunfullmäktige sammanträder den 30 januari 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det finns möjlighet att lyssna via den direktsända ljudupptagningen här på mariestad.se

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 januari 2023 klockan 18:00 i Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad för handläggning av följande ärenden:

Ärendelista

 1. Anmälningsärenden
 2. Anmälan: Medborgarförslag om att FaR (fysisk aktivitet på recept)
  ska ingå i badhuset
 3. Anmälan: Medborgarförslag om att skapa ett Naturrum på Karlsholme
 4. Anmälan: Medborgarförslag om att bilda ett tillgänglighetsråd
 5. Anmälan: Medborgarförslag om att göra hörntomten Stockholmsvägen - Viktoriagatan till permanent parkering i två plan
 6. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande kritik mot Mariestads kommun från Justitieombudsmannen
 7. Interpellation till tekniska nämndens ordförande gällande invasiva arter
 8. Riktlinjer för markanvisning respektive exploateringsavtal för Mariestads kommun
 9. Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker
 10. Motion om källsortering
 11. Motion om att ge en samlad redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden
 12. Motion om att utreda arbetsmiljön
 13. Motion om planering för elavbrott

  Valärenden
 14. Fyllnadsval: Val av ersättare i kommunstyrelsen
 15. Fyllnadsval: Val av ersättare i utbildningsnämnden
 16. Fyllnadsval: Val av ersättare i äldre- och omsorgsnämnden
 17. Fyllnadsval: Val av ersättare i tekniska nämnden
 18. Fyllnadsval: Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 19. Fyllnadsval: Val av ersättare i valnämnden
 20. Fyllnadsal: Val av ersättare i styrelsen för Mariehus AB
 21. Fyllnadsval: Val av ersättare i styrelsen för VänerEnergi AB
 22. Fyllnadsval: Val av ersättare i styrelsen för VänerEl
 23. Fyllnadsval: Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
 24. Fyllnadsval: Val av revisorer med ersättare för stiftelser med anknuten
  förvaltning
 25. Rättelse av tidiagre beslut Kf § 124/22.
  Val av ny ledamot i styrelsen för VänerEnergi AB samt VänerEl AB
 26. Entledigande av ledamoten Sture Pettersson (S) i kommunfullmäktige
 27. Entledigande av William Eklund (KD) från uppdraget som ersättare
  i styrelsen för Mariehus AB (2018-2022) samt ersättare i styrelsen för
  VänerEnergi AB (2023-2026)
 28. Entledigande av Johan Abrahamsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning
 29. Entledigande av Henrik Andersson (M) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden

Karin Reboli
Kommunfullmäktiges ordförande

Länkar

Lyssna på kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar Pdf, 15.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: