Kommunfullmäktige sammanträder den 29 maj 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det finns möjlighet att lyssna via den direktsända ljudupptagningen här på mariestad.se

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 maj 2023 klockan 18.00 i Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad, för handläggning av nedan angivna ärenden.

1       Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om åtgärder i samband med nyetableringar

2       Fråga till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden om väntetid för särskilt boende

3       Handlingar att anmäla

4       Medborgarförslag om att anlägga en gång/ cykelbana i parken mellan Mariagatan ner till parkeringen vid Östra Järnvägsgatan

5       Medborgarförslag om en rullstolsgunga på en kommunal lekplats

6       Anmälan: Medborgarförslag om att kommunen ska sluta klippa gräset åt sjösidan vid Strandvägen

7       Motion om föreningsbidrag för äldre

8       Omfördelning av ramar för att uppnå en budget i balans

9       Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

10    Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Mariestads kommun

11    Arbetsordning för kommunfullmäktige – revidering

12    Ändringar i reglementet för socialnämnden avseende myndighetsutövning för LSS barn och unga

13    Reglemente för kommunrevisionen - revidering

14    Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst

15    Årsredovisning Avfall och Återvinning Skaraborg 2022

16    Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022

17    Årsredovisning 2022, Skaraborgs Kommunalförbund

18    Årsredovisning och hemställan om ansvarsfrihet Samordningsförbundet Skaraborg

19    Partistöd Vänsterpartiet 2023

20    Överlåtelse av mark till Mariestad Markutveckling AB

21    Försäljning av Mariestads Markutveckling AB

22    Försäljning av mark till kommunalt bolag

23    Godkännande av tilläggsavtal gällande exploateringsområde

24    Bolagsordning för Startplattan AB

25    Eventuella valärenden

Karin Reboli

ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen.

Dagordning och handlingar i ärendena finns att ta del av på www.mariestad.se Länk till annan webbplats.. Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida; www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: