Finska samrådsgruppen

I enlighet med minoritetslagens krav på delaktighet och inflytande, finns det i Mariestads kommun en finsk samrådsgrupp. Samrådsgruppen är ett rådgivande organ i frågor som rör kommunens arbete gällande den sverigefinska minoriteten och finskt förvaltningsområde. Samrådsgruppen är ett forum för överläggning, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för den sverigefinska minoriteten. Samrådsgruppen ska verka för att den sverigefinska minoritetens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.

Gruppen träffas i regel fyra gånger per år och fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande på mötena och samordnaren för finskt förvaltningsområde är sekreterare. Samordnaren ansvarar för att dagordning och eventuella handlingar skickas ut per e-post senast sju vardagar innan aktuellt möte. Om en representant önskar att ärenden ska tas upp på samrådsgruppens möten, ska samordnaren informeras om detta innan dagordningen sätts, senast nio vardagar innan samrådsgruppens möte.

En gång om året ordnas även ett öppet samråd, där alla intresserade kommuninvånare är välkomna att delta.

Medlemmarna i samrådsgruppen 2023-2026

Lea Into

Pingstförsamlingens finska grupp

Kauko Hokkinen

Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet

Seppo Torvinen

Mariestads finska förening

Sirkka Taiminen

Mariestads finska förening, pensionärssektionen Nopsat

Anja Vehkaperä

Mariestads finska förening

Tuula Ojala

Mariestads finska förening

Riitta Kilpinen

Mariestads finskspråkiga pensionärsförening

Leena Pelttari

Mariestads finskspråkiga pensionärsförening

Johan Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande

Henrik Andersson

Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande

Janne Jansson

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande

Sara Swahnström

Ordförande i äldre- och omsorgsnämnden

Anette Karlsson

Ordförande i utbildningsnämnden

Selma Bandic

Avdelningschef äldreomsorg

Ewa Möller

Chef för förskola och pedagogisk omsorg

Per Garenius

Stabschef

Martin Hermansson

Kultur- och fritidssamordnare

Mariann Kuusinen

Samordnare för finskt förvaltningsområde


Samrådsmöten under 2023

  • Onsdagen den 8 februari, klockan 17.00
  • Onsdagen den 10 maj, klockan 17.00
  • Onsdagen den 30 augusti, klockan 17.00
  • Onsdagen den 22 november, klockan 17.00

Öppet samråd genomförs onsdagen den 20 september, klockan 17.00

Minnesanteckningarna från gruppens möten finns under "Relaterad information".

Sidan senast uppdaterad: