Finska samrådsgruppen

I enlighet med minoritetslagens krav på delaktighet och inflytande, finns det i Mariestads kommun en finsk samrådsgrupp. Gruppen träffas i regel fyra gånger per år och fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande på mötena och samordnaren sekreterare.

En gång om året ordnas även ett öppet samråd, där alla intresserade kommuninvånare är välkomna att delta.

Medlemmarna i samrådsgruppen

Seppo Torvinen– Mariestads Finska Förening
Anja Vehkaperä – Mariestads Finska Förening
Sirkka Taiminen – Mariestads Finska Förening, pensionärssektionen ”Nopsat”
Raimo Kilpinen – Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
Riitta Kilpinen – Mariestads finskspråkiga pensionärsförening
Pia Pigg – Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet
Lea Into – Pingstförsamlingens finska grupp

Johan Abrahamsson – kommunstyrelsens ordförande
Erik Ekblom – ordförande för socialnämnden
Anette Karlsson – ordförande för utbildningsnämnden
Elisabet Lindholm Hahne – tf. sektorchef, stöd och omsorg
Annica Henrysson – förskolechef
Martin Hermansson - kultursamordnare
Samordnaren för finskt förvaltningsområde

Minnesanteckningarna från gruppens möten finns under "Relaterad information". .