Arvoden och ersättningar

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt dokumentet ”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”.

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 procent delägda aktiebolag.

Olika typer av ersättning

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.

Arvode betalas ut för sammanträden men betalas inte ut för gruppmöten.

Förlorad arbetsinkomst

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock finns beslut om ett högsta belopp per timme. Förlorad arbetsinkomst ska styrkas med intyg från din arbetsgivare.

Inkomstuppgift behövs för ansökan

För att kunna ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inkomstuppgift från din arbetsgivare årligen lämnas in till lönekontoret.

Ta del av hela dokumentet

Hela dokumentet ”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda” finns att läsa under Relaterad information.

Begäran om arvode via e-tjänst

Ersättning söker du via en e-tjänst. Länk under relaterad information. Där finns även länk till en manual.

Anställd i kommunen

Du som är förtroendevald och också har en anställning i kommunen behöver en blankett som heter Redovisning av kommunala uppdrag för förtroendevald som är anställd i kommunen. Den hittar du på intranätet Navet under Självservice och blanketter.

Sidan senast uppdaterad: