Sammanträdesteknik

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

I Mariestads kommun har finns ett dokument som heter "Handbok för förtroendevalda". I denna handbok finns information som är tänkt som stöd och hjälp till dig som förtroendevald, i ditt arbete i nämnder och styrelser.

I dokumentet går det bland annat att läsa om de viktigaste lagarna när det gäller kommunal verksamhet, här finns information om fullmäktige som är kommunens högst beslutande församling och ett avsnitt handlar om sammanträdesteknik.

Du hittar handboken i sin helhet under Relaterad information.

Sammanträdesteknik i korthet

Följande uttryck är det bra att kunskap om som förtroendevald:

Formella yrkanden

  • Ajournering
  • Bordläggning
  • Återremiss

Materiella yrkanden

  • Beredningsorganets förslag
  • Nya yrkanden
  • Avslagsyrkanden
  • Tilläggs- eller ändringsyrkanden

Det är viktigt att hålla isär formella yrkanden och materiella yrkanden eftersom formella yrkanden alltid ska prövas först. Tilläggsyrkanden prövas alltid sist.

Återremiss

Den som yrkar att ett ärende ska återremitteras ska motivera yrkandet. I kommunfullmäktige räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för återremiss för att det yrkandet ska bifallas. Motsvarande regel för styrelse eller nämnd finns inte. Notera också att om ärendet har återremitterats tidigare, gäller enkel majoritet för nytt beslut om återremiss.

Bordläggning

Vid bordläggning flyttas ett ärende till nästa sammanträde. Ytterligare uppgifter i ärendet får inte läggas till under tiden. Även här räcker det med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar för bordläggning för att det yrkandet ska bifallas. Motsvarande regel för styrelse och nämnd finns inte.

Propositionsordning

Kan även uttryckas som beslutsgång. Ordföranden ska lägga fram de olika förslagen till beslut och förklara vilket förslag som enligt hen har bifallits. Finns det flera förslag ställer ordföranden förslagen "under proposition" vilket innebär att ordföranden tydliggör en omröstningsordning så att ledamöterna kan rösta ja eller nej för de olika förslagen (eller avstå).

Kontraproposition

Om det finns fler än ett förslag till beslut måste man utse vilket förslag som ska vara motförslag till huvudförslaget. Detta kallas kontraproposition

Acklamation

Ett beslut fattas genom acklamation när det fattas utan omröstning, alltså att ärendet avgörs enhälligt. Detta är det mest vanligt förekommande sättet att fatta beslut.

Yrkande

Ett förslag (till beslut) som kommer från ledamot eller tjänstgörande ersättare på mötet.

Reservation

När ett beslut går en ledamot emot kan ledamoten anmäla att hen inte är överens med majoriteten och på detta sätt få en reservation antecknad till protokollet.

Jäv

Jävig är den som berörs personligen av utgången i ett ärende. Sådan ledamot ska inte delta i ärendets handläggning eller beslut.

Motion, interpellation och fråga

För att tillgodose initiativrätten har ledamöterna i fullmäktige möjlighet att lämna in motioner, ställa enkla frågor och interpellationer enligt kommunallagens 4 kapitel 19 § och 5 kapitlet 59-64 §§.

Under Relaterad information hittar länkar till mer information om motion, interpellation och fråga.

Sidan senast uppdaterad: