Fråga i kommunfullmäktige

För att tillgodose initiativrätten har ledamöterna i fullmäktige möjlighet att lämna in motioner, ställa enkla frågor och interpellationer enligt kommunallagens 4 kapitel 19 § och 5 kapitlet 59-64 §§.

  • En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den ska lämnas in till administrativa enheten senast klockan 8.00 torsdagen i veckan för det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.
  • Frågor får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden i en nämnd. Det är endast frågeställaren och den som ska besvara frågan som får delta i debatten.
  • En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande förklaring.
  • Det är fullmäktige som avgör om frågan får ställas.
  • Även en ersättare får lämna in en fråga trots att det är förknippat med en del praktiska såväl som formella begränsningar.
  • En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.
  • Varken frågor eller interpellationer leder direkt till några beslut av fullmäktige. En fråga är avsedd att ställas för att inhämta sakupplysningar och behöver till skillnad mot interpellationen inte röra angelägenheter av större intresse för kommunen.
  • Det föreligger inte någon svarsplikt på varken frågor eller interpellationer.

Så här skriver du en fråga

Om du önskar en mall att skriva i kontaktar du administrativa enheten.

Rubrik

Skriv en tydlig rubrik så att den som läser den förstår vad frågan handlar om.

Ange vem som ska svara

Ange vem som ska svara på frågan.

Inledning

Här finns möjlighet att ge en förklaring till varför frågan ställs.

Specificera vilken fråga du vill ha svar på

Här skriver du den fråga du vill ha svar på. Frågan måste ha ett bestämt innehåll.

Avsändare

Underteckna frågan med ditt namn och det parti du tillhör.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Administrativa enheten
E-post: Infobrevlåda administrativa enheten