Motion

För att tillgodose initiativrätten har ledamöterna i fullmäktige möjlighet att lämna in motioner, ställa enkla frågor och interpellationer enligt kommunallagens 4 kapitel 19 § och 5 kapitlet 59-64 §§.

  • En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller fler ledamöter. Även ersättare får väcka en motion, men bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Motioner får inte heller vara försedda med bilagor. (Se Kf § 47/96).
  • En motion väcks genom att den lämnas in till administrativa enheten. Det går också bra att lämna en motion vid ett sammanträde med fullmäktige.
  • Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut.
  • En motion behandlas inte direkt i kommunfullmäktige utan lämnas till kommunstyrelsen eller annan nämnd för beredning innan den återvänder till fullmäktige för slutligt beslut.

Så här skriver du en motion

Om du önskar en mall att skriva i kontaktar du administrativa enheten.

Rubrik

Skriv en tydlig rubrik så att den som läser den förstår vad motionen handlar om.

Motivering

Skriv en kort bakgrundstext med motivering till motionen.

Specificera motionen (vad föreslås)

Här skriver du ditt förslag, det vill säga vad du vill att fullmäktige ska besluta att göra/ införa/ utreda. Använd gärna "att-sats".

Avsändare

Underteckna din motion med ditt namn och vilket parti du tillhör.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Administrativa enheten
E-post: Infobrevlåda administrativa enheten