Revisorer

Kommunrevision

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar kommunrevisionen att kommunens verksamhet inklusive kommunala bolag sköts på ett ändamålsenligt, effektivt, säkert och lagligt sätt.

Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Mariestads kommun har sex förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna.

Bland revisorerna ska kommunfullmäktige utse lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. Bolagen har dock särskilt utsedda revisorer som granskar deras räkenskaper. Dessa revisorer ingår inte i kommunrevisionen.

Kommunrevisorerna anlitar självständigt sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisorerna beslutar själva om upphandlingen av dessa tjänster.

Vad gör kommunrevisionen?

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som kommunen bedriver.

Uppdraget innebär att kommunrevisionen granskar att kommunens räkenskaperna är korrekta och att styrelser och nämnder såväl följer lagen som utför de uppdrag som kommunfullmäktige givit.

Hur arbetar kommunrevisiorerna?

Kommunrevisorerna är vanliga medborgare i Mariestads kommun. Till sin hjälp för att kunna utföra ett korrekt och effektivt så har de till sin hjälp ett så kallat sakkunnigt biträde. Hjälpen kommer från en professionell revisorsfirma.

Revisorerna har alla ett gemensamt ansvar för att granska all kommunens verksamhet. I praktiken så delar man upp uppgiften att specifikt granska någon eller några nämnder, styrelser eller bolag. Grundläggande utöver granskning av räkenskaperna är granskningar av måluppfyllelse, av styrning och av intern kontroll.

Revisorerna gör självständigt sina granskningar men lyssnar gärna till vad som framkommer i massmedia eller vad enskilda medborgare har att säga..

Kommunrevisionen gör årligen en revisionsplan. Av den framgår vilka större granskningar som man avser att utföra. Prioriteringen i planen görs utifrån vad som bedöms vara väsentligt och storleken på riskerna. Det handlar om konsekvenserna som kan uppkomma för kommunen eller enskilda kommunmedborgare. Det gäller såväl ekonomiska, verksamhetsmässiga som förtroenderelaterade konsekvenser.

Kommunrevisorerna i Mariestads kommun samverkar med kommunrevisorerna i Gullspångs och Töreboda kommuner och detta inom ramen för MTG-samarbetet och de gemensamma nämnderna.