Sammanträden och protokoll

De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst i socialnämndens protokoll. Protokollet blir allmän handling vid justeringen som ska ske senast två veckor efter sammanträdet. Därefter är protokollet tillgängligt för allmänheten.

Vad innehåller protokollen?

Protokollen innehåller endast en mycket kortfattad sammanfattning av ärendet samt fullmäktiges/nämndens beslut. Till de flesta ärenden hör handlingar med ytterligare information. Handlingarna i ett ärende är i regel offentliga, men undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda.

Sekretess

I vissa protokoll kan det förekomma att paragrafnummer saknas eller att personnamn utelämnats. Detta beror på att paragrafer som innehåller sekretessbelagda uppgifter inte tagits med, eller att personuppgifter som inte får läggas ut på internet på grund av reglerna i personuppgiftslagen tagits bort.

Äldre protokoll

Den som vill ta del av handlingarna i ett ärende eller protokoll från tiden före januari 2009 kan vända sig till respektive nämnds sektor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen