Styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras. Mariestads kommuns viktigaste styrdokument är kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument för mandatperioden. Utöver mål och budget reglerar inte kommunallagen vilka andra övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas.
Inom viss kommunal verksamhet är dock annan lagstiftning starkt styrande vilket medför att kommunen måste upprätta styrdokument.

Exempel på sådana styrdokument är översiktsplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och skolplan. Förutom de lagstadgade styrdokumenten finns det andra styrdokument som varje kommun själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeriktning eller ett förhållningssätt.

Kommunal författningssamling

Det finns ytterligare andra dokument som utifrån lagstiftning styr en kommun, till exempel reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv, föreskrifter, regler och taxor. Dessa dokument ingår i det som brukar kallas författningssamling som ska finnas tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats. Samtliga styrdokument i författningssamlingen har beslutats av kommunfullmäktige. Nämndernas egna styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen