Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Utöver kommunallag och andra författningar utformar kommunen egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras.

Mariestads kommuns viktigaste styrdokument är kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument för mandatperioden. Utöver mål och budget reglerar inte kommunallagen vilka andra övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom viss kommunal verksamhet är dock annan lagstiftning starkt styrande vilket medför att kommunen måste upprätta styrdokument.

Kommunal författningssamling

Exempel på andra dokument som utifrån lagstiftning styr en kommun är reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv, föreskrifter, regler och taxor. Dessa dokument ingår i det som brukar kallas författningssamling. Samtliga styrdokument i författningssamlingen har beslutats av kommunfullmäktige. Nämndernas egna styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Här hittar du kommunens styrande dokument:

 

Avgift för avskrift, kopia med mera av allmänna handlingar

 

Arbetsordning för fullmäktige

Arkivvård, reglemente

Arvode och traktamenten för förtroendevalda, reglemente

Attest och kontorll av ekonomiska transaktioner, reglemente

Folkhälsorådet, reglemente

Intern kontroll, reglemente

Kommunstyrelsen, reglemente

Revisiorerna, reglemente

Valnämnden, reglemente

En strategi beskriver vägval och långsiktiga mål.

Varumärkesplattform

Program är en mellanform av strategi och plan. Betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Beskriver vad som vill uppnås och vilka metoder som vill användas.

Plan är en instruktion och ger direktiv. Den anger vad som ska uppnås inom ett visst område på en detaljerad nivå. Planen beskriver önskade åtgärder och anger vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska vara geonomförda samt vilka prioriteringar som ska göras.

Jämställdhets- och mångfaldhetsplan

 

En policy anger kommunens förhållningssätt i en specifik fråga eller inom ett visst område.

Finanspolicy

Kommunikation, policy

Verksamhet och ekonomistyrning, policy

Alkohol, droger och spelmissbruk, policy

Ägarpolicy

Riktlinjer avser främst frågor som rör ren versktällighet. Riktlinjer ger konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras och anger ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga.

Alkohol och droger, riktlinje

Dokumentahantering, riktlinje

Hantering av personuppgifter, riktlinje

Resor, möten och transporter, riktlinje

 

Regler anger absoluta normer för medarbetarnas agerande. De är liksom lagtext tydliga och innehåller inte formuleringar som låter den enskilde göra enskilada tolkningar. Reglernas roll är att sätta gränser och föbjuda beteenden.

Borgen, regler

Deltagande i kurser och konferenser, regler

Flaggning i Mariestads kommun, regler

Partistöd, regler

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-15 15.50

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen