Trygghet och säkerhet

Mariestads kommun ska upplevas som en trygg kommun att bo och vistas i. I kommunens arbete med trygghet och säkerhet ingår brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mariestads brottsförebyggande arbete sker inom skola, socialtjänst, samhällsplanering och teknisk verksamhet. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i det brottsförebyggande arbetet. Samverkan sker också med polis och andra myndigheter. 

Sedan mars 2022 finns även Effektiv samordning för trygghet (EST) i Mariestad. EST är ett systematiskt arbetssätt mellan kommunen, polis, räddningstjänst, bevakningsföretag och lokala bostadsbolag och företagare. Syfte är att effektivisera det trygghetsskapande arbetet för att öka tryggheten i det offentliga rummet.

Olycksförebyggande

Varje medborgare har ett ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och att inte orsaka olyckor. Först när invånare inte längre klarar av det ansvaret ska samhällets gemensamma resurser användas. Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete finns till för att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckorna. Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning.

Hjärtstartare

I kommunerna finns ett antal hjärtstartare utspridda. De finns dels i kommunala verksamheter men även hos statliga myndigheter eller privata företag. En snabb insats kan vara avgörande för att en person ska överleva en hjärtinfarkt. Via länken under Relaterad information här på sidan kan du se var närmsta hjärtstartare finns. Ta reda på det redan idag!

Krisberedskap

En samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning.Därför gäller det att både enskilda, näringslivet, civilsamhället och myndigheter har en beredskap för att hantera kriser.

Ditt ansvar att skydda dig själv och de dina

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris. Ett första steg för att skapa sig en beredskap för att hantera kriser är att förstå vilka kriser som faktiskt kan hända, tänka över hur de kan drabba en själv och sina närmaste. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att skaffa en hemberedskap för minst en vecka. Vi länken till Dinsäkerhet.se under Relaterad information här på sidan kan du läsa mer om hur du kan skaffa dig en egen hemberedskap.

Kommunens ansvar för krisberedskap

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris genom att:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa genom att vart fjärde år göra en risk- och sårbarhetsanalys. De risker som kommunen har identifierat och rör allmänheten finns beskrivna under fliken risker och hot.
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • hantera de samhällskriser som uppstår. Det handlar främst om att leda den egna organisationen och att samverka med andra aktörer som är berörda av händelsen.
  • ha en förmåga att stå emot störningar vid samhällskriser.

Krisberedskapsveckan

Sedan ett par år tillbaka genomförs en nationell krisberedskapsvecka. Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Läs mer på sajten Dinsäkerhet.se. Länk finns under Relaterad information här på sidan.