Brottsförebyggande arbete

För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar kommunerna med det brottsförebyggande arbetet.

Samverkan med Polisen

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun har tillsammans med  Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg tecknat en överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild. Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Medborgarlöfte 2021

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande överenskommelse genom samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Lägesbilden är framtagen genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och lokala kartläggningar.

Problembild


Narkotika

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaden i form av mänskligt lidande och för vård och behandlingar är enorm. Tidiga insatser underlättar och förkortar behandlingstiden och är väl investerade pengar.

Trafik
Trafikanter som bryter mot trafikregler oroar och skapar otrygghet i samhället. Höga hastigheter, påverkade förare, ”buskörning” och övriga trafikanter som inte följer trafikregler bidrar till otrygg miljö.

Hög polisiär närvaro ökar möjligheterna att upptäcka problematiken. En bieffekt är att också annan brottslighet uppdagas.

Skadegörelse
Skadegörelse är ett ökat problem i kommunen och medför stora kostnader. Det bidrar också till att människor ofta upplever otrygghet i frekvent drabbade områden. Därför är det viktigt med förebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Vårt löfte till dig

Under 2021 kommer Polisen och Mariestads kommun att särskilt fokusera på ungdomar i riskzon och på platser där ungdomar möts. Tillsammans kommer vi också arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden och motorburen problematik med lagöverträdelser.

Vi lovar att:

  • Polis ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Att genom samverkan förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter ungdomar, om tidiga tecken på att unga riskerar att hamna i missbruk.
  • Polis och kommun ska genomföra trygghetsvandringar och utöka samverkan för att förebygga skadegörelser.
  • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta säkerhetssamordnare eller polisen via kontaktuppgifterna här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Helén Benjaminsen
Kommunpolis
Telefon: 010-565 73 08
E-post: Helen Benjaminsen

Niklas Brandt
Tf. säkerhetschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: Niklas Brandt

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Brottsförebyggande rådet
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Polisen
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Grannsamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.