Kommunens målarbete

Vision 2030 är en bild av hur Mariestads kommun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av kommunfullmäktige. En av kommunens viktigaste strategier för att nå visionen är målstyrningen.

Styrmodell för Mariestads kommun

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att omsätta "folkviljan" till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.

En ny styrmodell beslutades i juni 2019 med syfte att knyta ihop mål- och budgetprocessen. Styrmodellen i sig är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning.

Styrmodellen syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning. För att uppnå en effektiv styrprocess krävs det tydliga roller och ansvar i processerna. Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3 + 1 år). Styrmodellen finns beskriven i dokumentet "Styrmodell för Mariestads kommun" under relaterad information.

Kommunfullmäktiges mål 2020-2022 + 2023

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om fem övergripande mål som gäller för Mariestads kommun under hela mandatperioden 2020-2022 + 2023 och anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen för kommunen. De fem målen är:

  1. Mariestad - en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning
  2. Mariestad - en trygg kommun för alla
  3. Mariestad - en kreativ och innovativ kommun
  4. Mariestad - en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande
  5. Mariestad - en attraktiv tillväxtkommun

I dokumentet "Kommunfullmäktiges mål 2020-2022" under relaterad information finns beskrivningar till respektive mål.

Nämndernas mål 2020-2022 + 2023

Under oktober 2019 beslutade nämnderna om nämndspecifika mål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. Även nämndernas mål gäller under hela mandatperioden 2020-2022 + 2023 och anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen för nämnden. Nämndernas mål finns beskrivna per nämnd under relaterad information.

Verksamheternas aktiviteter 2021

Alla verksamheter har arbetat fram aktiviteter och delaktiviteter för 2021 som beskriver HUR verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, de utgör en indikator för måluppfyllelsen.

Uppföljning, analys och rapportering av måluppfyllelsen för nämndernas och kommunfullmäktiges mål

I samband med delår och helår följs status på alla aktiviteter upp och ger en indikation om status för måluppfyllelsen för nämndens mål. Utifrån nämndernas arbete och bedömning av måluppfyllelse sker vidare en samlad bedömning av status för måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål. Uppföljningen och analysen av målen utgör en del av delårsrapporten och årsredovisningen.

Sidan senast uppdaterad: