Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens målarbete

Vision 2030 är en bild av hur Mariestads kommun ska se ut i framtiden. Den är beslutad av kommunfullmäktige. En av kommunens viktigaste strategier för att nå visionen är målstyrningen. Fokusområden är:

  • Boende
  • Kommunikationer
  • Ungdomar
  • Lärande
  • Besöksmål

Utifrån fokusområdena har varje nämnd sina mål för 2019 som beskriver hur de ska bidra till visionen.

Styrmodell för Mariestads kommun

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att omsätta "folkviljan" till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.

En ny styrmodell beslutades i juni 2019 med syfte att knyta ihop mål- och budgetprocessen. Styrmodellen i sig är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning.

Styrmodellen syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån god ekonomisk hushållning. För att uppnå en effektiv styrprocess krävs det tydliga roller och ansvar i processerna. Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3 + 1 år). Styrmodellen finns beskriven i dokumentet "Styrmodell för Mariestads kommun" under relaterad information.

Kommunfullmäktiges mål 2020-2022

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om fem övergripande mål gäller för Mariestads kommun under hela mandatperioden 2020-2022 och anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen för kommunen. De fem målen är:

  1. Mariestad - en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning.
  2. Mariestad - en trygg kommun för alla
  3. Mariestad - en kreativ och innovativ kommun
  4. Mariestad - en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande
  5. Mariestad - en attraktiv tillväxtkommun

I dokumentet "Kommunfullmäktiges mål 2020-2022" under relaterad information finns beskrivningar till respektive mål.

Nämndernas mål 2020-2022

Under oktober 2019 beslutade nämnderna om nämndspecifika mål kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål. Även nämndernas mål gäller under hela mandatperioden 2020-2022 och anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen för nämnden. Nämndernas mål finns beskrivna per nämnd under Relaterad information här sidan.

Verksamheternas aktiviteter 2020

Under perioden november 2019 till februari 2020 pågår ett arbete med att ta fram aktiviteter och delaktiviteter för hur verksamheten ska nå målen. Aktiviteterna ska vara mätbara och beskriva vilket resultat som ska uppnås.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15 08.32

Relaterad information