Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nämndernas mål

I januari 2016 beslutade Kommunfullmäktige om en jusering av Mariestads målstyrningsmodell. Den justerade modellen möjliggör en tydligare styrning och en tydligare uppföljning av kommunens verksamhet. Rapporten som beskriver den justerade målstyrningsmodellen finns under Dokument här på sidan..

Mariestads målstyrningsmodell

Visionen har en avgörande roll i modellen då den talar om hur vi vill att Mariestad ska utvecklas som kommun. Den har antagits på högsta politiska nivå och har bland annat till uppgift att ge inriktning till beslut.

Tidssättning: Visionen ska vara långsiktig med ett perspektiv på minst 10 år samt ingå i Översiktsplanen.

Beslutas av: kommunfullmäktige

Fokusområden

Kommunstyrelsens arbetsutskott formulerar 3-5 fokusområden - områden man bedömer som viktiga att fokusera på för att vi ska kunna nå vår vision.

Tidssättning: Fokusområden ska också de vara långsiktiga och förenliga med aktuell vision och gällande Översiktsplan. De behöver inte vara lika långsiktiga som visionen men kan vara det. De ska inte vara alltför kortsiktiga utan har ett perspektiv på minst 3 år. Skulle man efter tidsperioden vilja använda samma fokusområden igen finns det inget som hindrar det.

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Nämndsmål

Det är sedan varje nämnds uppgift att ställa sig frågan "Hur kan vi i vår nämnd bidra till att sätta så mycket kraft som möjligt på aktuella fokusområden"? Utifrån detta formulerar nämnden totalt fem mål som stödjer visionen via ett eller flera av fokusområdena. Kommunstyrelsen formulerar totalt åtta mål, varav tre avser kulturavdelningen och fritidsavdelningen.

Tidssättning: Nämndmålen kan vara ettåriga och fleråriga. När nämndmålen blir fleråriga ska det finnas etappmål som går att mäta på samma sätt som ett ettårigt mål.

Beslutas av: Kommunfullmäktige

Kommunövergripande mål

Modellen kompletteras med kommunövergripande mål.Målen ska stödja visionen via ett eller flera fokusområden. De kommunövergripande målen ska, liksom nämndmålen, vara politiskt beslutade.

Varför målstyrning?

För att inse värdet av målstyrning kan det vara bra att tänka tillbaka på själva grundidén med en kommun. Vi medborgare ska samarbeta kring vissa frågor. På det viset hjälps vi åt med skola och barnomsorg, vård och omsorg av våra äldre, vatten och avloppsfrågor, snöröjning med mera. Vi ser också till att det finns de som håller koll på att vi har en trygg och säker miljö.Till exempel att restauranger håller bra hygienstandard och att barn får växa upp under trygga förhållanden.

Vi finansierar allt detta genom att betala skatt. Med närmare 24 000 personer med olika behov och olika idéer om vad som är viktigast, kan det vara trixigt att enas om hur pengarna ska användas. För hur det än är så räcker de aldrig till allt vi vill göra.

Detta har vi som bekant löst genom en så kallad representativ demokrati. I allmänna val vart fjärde år hjälps vi åt att välja de politiker som sedan får bestämma om de övergripande frågorna i kommunen. Vi kan rösta på det parti eller den politiker vi tror är bäst lämpad att styra.

Men sen då? Hur kan vi som medborgare veta hur det gick med politikernas idéer, planer och löften? Det är här som målstyrningen kommer in.

Vi medborgare företräds alltså av ett antal representanter som vi själva valt. Det vill säga våra kommunpolitiker. I en organisation som är så komplex som kommunen, är det förstås omöjligt för politikerna att vara insatta i varje enskild fråga. De får istället ta ansvar för att sätta upp övergripande mål och sedan lita till att medarbetarna i organisationen tar ansvar för genomförandet. Målen följs därefter upp så att politikerna kan se hur det gick och ge feedback till de medborgare som de företräder.

Målstyrning är alltså ytterst ett sätt för dig som medborgare att genom dina representanter styra och följa upp den verksamhet som sköter våra gemensamma åtaganden.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-03

Relaterad information

Kontakt

Christina Olsson
Ekonomichef
Telefon: 0501- 75 51 50
E-post: Christina Olsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Nämndernas mål 2016PDF

Nämndernas mål 2017PDF

Nämndernas mål 2018PDF

Justerad målstyrningsmodell, beslutad i KS 160111PDF