Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Off season art gardening

Konstverket är gjort av flätad pil och påminner om ett fågelbo. Tre öppningar finns i konstverket där man kan gå in och sätta sig. Träd och Vänerns vatten syns i bakgrunden. Frost finns över hela landskapet. Fotograf Martin Hermansson

Genom Off Season Art Gardening vill vi skapa en konsthall i det gemensamma uterummet i Mariestad. Det är ett projekt som handlar om att arbeta med konstinstallationer utomhus kring temat trädgård och konst, där invånardeltagande och året runt upplevelsen är viktiga komponenter.

Påbörjades som pilotprojekt med projektmedel från Västra Götalandsregionen, samtidigt lämnades ansökan in till Creativa Europa med positiva besked sommaren 2018. Det internationella projektet utförs tillsammans med Högskolan i Skövde, organisationen Sense of Place i Nederländerna och Ukmerge kommun i Litauen. Ett viktigt delsyfte för Mariestads kommuns är att utveckla internationella nätverk av kompetenser och aktörer som aktivt arbetar med landsbygdens inneboende förutsättningar för att skapa en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv rurban samhällsutveckling.

Mariestads kommun är en del av Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Götene och Lidköpings kommuner. Målet är att Off Season Art Gardening ur ett kommunutvecklingsperspektiv kan bidra till en hållbar platsutveckling och stärka Mariestad som trädgård- och hantverkscentrum, som mötesplats och som internationellt modellområde inom ramen för biosfärsområdet. Men det är också i hög grad ett socialt konstprojekt som stärker den sociala hållbarheten och bidra till kreativitet och engagemang på olika nivåer; professionellt både genom konstinstallationer av konstnärer, alternativt med konstnärsledda installationer med delaktighet från civilsamhälle och enskilda medborgare. Vi hoppas att projektet långsiktigt ska leda till att individer på sin egen bakgård eller i sina trädgårdar bidrar med egna installationer enligt ”Off Season-principen”.

Off Season Art Gardening har tre huvudinriktningar i Mariestads kommun med lokalt modifierade motsvarigheter i Nederländerna och Litauen:

  • Två stycken permanenta konstnärliga installationer i det offentliga rummet som föregås av ett kompetensutbyte mellan deltagarländerna.
  • Öppen trädgård vid Bäcken - ett öppet workshopområde där en inspirations- och visningsmiljö skapas.
  • Entreprenörskapsutbildning och öppna föreläsningar kring trädgårds- och landskapskonst.
Off season art gardening Kreativa europa

Off Season Art Gardening want to create an art gallery in the common outdoor space in Mariestad. It is a project that is about working with art outdoor installations around the theme garden. where the participation of residents and all year-round experience are important components.

The project is done with fundings from Creative Europe together with Mariestad municipality, the University of Skövde, the organization Sense of Place in the Netherlands and Ukmerge municipality in Lithuania. An important sub-purpose for Mariestads municipality is to develop international networks of competencies and artistes who actively work with the rural areas' inherent conditions for creating a sustainable, competitive and attractive rural community development.

Mariestad municipality together with Götene and Lidköping municipalities are parts of the Unesco Biosphere Reserve Vänerskärgården with Kinnekulle. The goal is that Off Season Art Gardening from a municipal development perspective can contribute to sustainable site development and strengthen Mariestad as a garden and craft center, as a meeting place and as an international model area within the framework of the biosphere reserve.  We hope that the project, in the long term, will lead to installations by individuals in their own backyards or in their gardens, contributing according to the "Off Season principle".

Off Season Art Gardening has three main orientations in Mariestads municipality with locally modified counterparts in the Netherlands and Lithuania:

  • Two permanent artistic installations in the public space that are preceded by an exchange of skills between the participating countries.
  • Open garden at Bäcken - an open workshop area where an inspiration and viewing environment is created.
  • Entrepreneurship education and open lectures on gardening and landscape art.
Off season art gardening Creative Europe

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-20 11.08

Relaterad information

Kontakt

Projektledare
Sofia Gullbrand
Telefon: 0501 - 39 31 96
E-post: Sofia Guldbrand

Projektägare
Maria Henriksson
Chef för Dacapo Mariestad
Telefon: 0501-75 58 01
E-post: Maria Henriksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Creative Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Rapport pilotprojekt off season art gardeningPDF