Lyckad satsning med drogförebyggande fältassistent

Under tre år har projektet med kommunal drogförebyggande fältassistent pågått. Nu är projektet avslutat och utvärderat, och resultatet är positivt. Individer i behov av hjälp identifieras nu i högre grad och enkätundersökning visar på minskat användande av alkohol och droger i unga åldrar samt bättre psykiskt mående hos unga tjejer.

Syftet med drogförebyggande fältassistent

Projektet, som var ett politiskt uppdrag, startade 2016. Peter Åhling, drogförebyggande fältassistent anställdes för att finnas på ungdomarnas arenor, arbeta drogförebyggande och för föräldraengagemang. Syftet var att göra tidiga upptäckter och tidiga insatser för individen och även att arbeta förebyggande på en mer generell och övergripande nivå. En ungdomsbehandlare anställdes även som en del av satsningen.

I det treåriga projektet skulle en arbetsmodell för det drogförebyggande arbetet tas fram av drogförebyggande fältassistent. Modellen skulle sedan implementeras och tas över av verksamheterna, skola, elevhälsa och socialtjänst.

Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun:

-Vi har ett nationellt samhällsproblem med narkotika bland unga idag. Det kräver ett politiskt fokus på frågan och vi ser den här satsningen som en viktig del i det drogförebyggande arbetet i vår kommun. Projektet har tydliggjort vikten av föräldrars närvaro och engagemang och det har utvecklat ett effektivt arbetssätt för våra verksamheter.

Resultat

Det är svårt att mäta effekten av denna typ av arbete då det handlar om långsiktiga insatser. Men de enkätundersökningar som genomförs i kommunens skolor, av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN, var tredje år, visar att arbetet gett resultat. 2016 var andelen pojkar och flickor som drack, rökte och provat narkotika hög. Siffrorna är fortfarande höga men har förbättrats. Tjejer i ålder 15-17 år svarade 2016 i hög grad negativt på frågor om mående och självkänsla. Även de siffrorna har förbättrats.

En annan indikator på att arbetet ger resultat är antal ärenden som socialtjänsten får in.

Anette Karlsson, chef individ- och familjeavdelningen Mariestads kommun:

-Att vi får fler ärenden till oss beror på att vi nu gör fler upptäckter på grund av vårt nya arbetssätt. Ungdomar som vi tidigare inte fick kännedom om blir upptäckta i högre grad. Det gör att vi nu kan hjälpa fler.

Projektet har även resulterat i ett bra och nära samarbete med polis. Kontaktvägar mellan myndigheter och verksamheter har formats. Erfarenhet från händelser under dessa år har visat att detta samarbete fungerar bra.

Behandla orsaken istället för symptomet

Det centrala i projektet har enligt Stina Lindell, barn- och elevhälsochef i Mariestads kommun varit samsynen för hur arbetet bör bedrivas. Stina poängterar att arbetet egentligen inte handlar om droger specifikt. Det handlar om att arbeta med ungdomarnas självkänsla och mående;

-När ungdomar börjar med droger är det ett symtom på något annat, vi vill behandla orsaken, inte symptomet. För att göra det behöver individerna fångas upp långt innan drogerna kommer in i bilden. Vi jobbar med att barn och unga ska må bättre, så de blir bättre rustade för slippa hamna i utsatta situationer och riskbeteende.

Insatser inom projektet

Inom ramen för de generella, förebyggande insatserna i projektet har flertalet föreläsningar för föräldrar och andra vuxna genomförts. Föreningar, där vuxna arbetar nära ungdomar, har varit en annan målgrupp som fått stöd och kunskap. Kompetensutveckling för personal inom skola, elevhälsa och socialtjänst har bidragit till en större expertis i vårdkedjan.

Vad gäller det andra spåret som handlar om individinsatser har socialtjänsten kunnat hjälpa många genom tidig upptäckt.

Peter Åhling, drogförebyggande fältassistent Mariestads kommun:

-Jag vet ingen annan kommun som har ett liknande upplägg som vi har här. Jag har fått mycket positiv respons och nyfikenhet kring arbetssättet från andra kommuner. Det tvärsektoriella arbetssättet och samsynen i projektet är en stor framgångsfaktor.

Modellen implementeras i verksamheterna

Nu har det tvärsektoriella arbetet fått plats i ordinarie verksamhet och den drogförebyggande fältassistenten övergår till en mer samordnande roll för att få en samordning i det förebyggande arbetet mellan skola, elevhälsa och socialtjänst. Vissa delar av rollen kommer dock att leva kvar. Arbetet med att få en fungerande kedja från upptäckt till behandling till exempel.

Slutrapportering till folkhälsorådet hölls måndag 9 december.

Kontakt

Anette Karlsson
Individ- och familjeomsorgschef
Telefon: 0501-75 63 10
E-post: anette.karlsson@mariestad.se

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: stina.lindell@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: