Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hemtjänst

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd från socialnämnden. Du ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas i samråd med dig så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Alla insatser är frivilliga och bygger på ansökan. Oberoende av var i kommunen du är bosatt har du rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen

Vill du göra en ansökan?

Kontakta kommunens biståndsbedömare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Telefonnummer till biståndsbedömare hittar du under relaterad information i spalten till höger alternativt kontakta växeln på telefon 0501-75 50 00.

Vad kan du få hjälp med i ordinärt boende?
Hemtjänst:

• Personlig omvårdnad till exempel hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
• Serviceinsatser till exempel hjälp med att handla, städa och tvätta
• Matdistribution till exempel att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
• Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

Dagverksamhet

Ger möjlighet till sociala kontakter och förströelse samt avlösning för anhöriga.

Korttidsplats

Kan vara ett alternativ när anhöriga behöver avlösning eller när hemsituationen tillfälligt sviktar.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp gör biståndsbedömaren ett hembesök. I biståndsbedömarens utredning om hjälpbehovet behövs ibland annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från utförare som redan ger till exempel hemtjänst. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de framtagna riktlinjerna för Mariestads kommun. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Hur lång tid tar det innan jag får hjälp?
Enligt lag är vi skyldiga att ge dig en skyndsam handläggning av ditt ärende. Det betyder att handläggning ska ske så snart det är möjligt. Hur lång tid det tar att utreda ditt individuella ärende beror dock flera olika faktorer.

Ärenden som kräver mindre utredning exempelvis trygghetslarm och hemtjänstärende som inte är akut kan normalt ta omkring två veckor från det att ansökan gjordes.

Beslut

Biståndsbedömaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats du som sökande beviljas och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om biståndsbedömaren finner att du inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som du önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för dig som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigstöd kan vara biståndsprövade insatser men kan också vara råd och stöd av kommunens särskilda stödteam. Det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupp där du träffar andra i liknande situation.

Avgifter

Avgifter betalas enligt kommunens fastställda taxa. Avlösning för anhöriga är kostnadsfri upp till två tillfällen i veckan.

Inte biståndsbedömda insatser

Du som är 67 år och äldre kan utan ansökan beställa följande insatser.

  • Fotvård:  Mottagningar finns vid kommunens äldreboende och behandling utförs efter tidsbeställning.
  • Hemfixaren: hjälp med enklare sysslor som ska underlätta i vardagen och minska olycksfallsrisken i hemmet. Denna service är kostnadsfri.
  • Yttre hemtjänst: snöröjning, gräsklippning med mera som utförs efter beställning via telefon, kontaktuppgift hittar du under Relaterad information.

Uppsökande verksamhet

Du som under året fyller 80 år erbjuds ett hembesök för information om kommunens verksamhet.

Träffpunkter
Träffpunkterna Humlet och Björkgården är mötesplatser för äldre och deras anhöriga dit du är välkommen för att fika eller delta i aktiviteter.

Bra att känna till om man har insatser från kommunen

Personuppgifter som lämnas vid ansökan samt anteckningar som förs under tiden som man har insatser kommer att behandlas i socialnämndens register för dokumentation av ärenden. Alla uppgifter är sekretessbelagda men man har själv rätt att ta del av de uppgifter som rör en själv.

Överklagan

Har man fått avslag på sin ansökan om insatser kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Biståndsbedömaren kan hjälpa till om man så önskar.

Arbetsmiljö

När man får hjälp av personal i egna hemmet blir bostaden också personalens arbetsplats. Kommunen har som arbetsgivare ansvar för att personalen har en god och säker arbetsmiljö.

Ekonomi

Klarar man inte att ta hand om sin ekonomi eller inte har anhöriga som hjälper till bör man ansöka om god man. Kommunen tar inte ansvar för den enskildes pengar.

Tystnadsplikt

Omfattar all personal som arbetar inom kommunens socialtjänst.

Kvalitetssäkring
För att säkerställa att beviljade insatser utförs, används uppföljningssystemet Intraphone. Det går till så att personalen inom hemvården via den enskildes telefon registrerar sig vid besöket. Det kostar inget extra på telefonräkningen.

Gåvor/belöningar

Personal får inte ta emot gåvor, kontanter, belöningar eller medel genom testamente.

Lokala värdighetsgarantier
Socialtjänstens förhållningssätt ska präglas av respekt för den personliga integriteten. För att lägga tyngd bakom dessa ord har socialnämnden satt upp garantier för vilka förväntningar du som kommuninvånare har rätt att förvänta dig av de tjänster och service du får av oss när du bor i ditt ordinära boende.
På länken under Relaterad information läsa mer om Vård och omsorgs värdighetsgarantier.

Synpunkter

Har man klagomål, synpunkter, frågor eller förslag, läs mer på sidan Synpunkter och klagomål på stöd och omsorg.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-05

Relaterad information

Kontakt

Yttre hemtjänst
Beställning
Telefon: 0501-75 50 85 eller
0501-75 50 91

Avgiftshandläggare
Biståndsbedömare
Hemvårdsområden

Patientnämnden
Växel
Telefon: 0501-62 000

Mariestads kommuns växel

Telefon: 0501-75 50 00

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Dokument

Avgifter inom vård och omsorg samt socialpsykiatrin 2017PDF

Blankett för inkomstförfrågan samt anvisningar finner du under Stöd och omsorg på sidan Blanketter, se länk nedan:
Blanketter

Länkar

Beräkna din avgift för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter på vårdenöppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun