Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kvalitet och inflytande inom stöd och omsorg

Här kan du ta del av olika kvalitetsredovisningar, granskningar och jämförelser kopplat till våra verksamheter som ger stöd och omsorg.

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den vård och omsorg som ges av kommunen. I detta ansvar ingår att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten.

Socialnämndens modell för kvalitetsarbete

För service- och omsorgsinsatser för äldre personer och personer som har funktionsnedsättning har socialnämnden i uppdrag att;

  • planera och ge förutsättningar för verksamhet
  • säkerställa genomförande av verksamhet
  • kontrollera verksamhet
  • tillse att kvaliteten förbättras där brister och utvecklingspotential finns

Värdighetsgarantier

Socialnämnden vill också säkra sin egna kvalitet genom en värdighetsgaranti för hemtjänst och särskilt boende. Du kan läsa mer om detta på sidan Värdighetsgarantier som du hittar i menyn.

Patientsäkerhetsberättelsen

Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år inom den kommunala häso- och sjukvården. Du kan ta del av patientsäkerhetsberättelsen under sidan Kommunal hälso-och sjukvård.

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Sveriges kommuner och landstings undersökning. Här jämförs olika kommuners serviceutbud för hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 

I kommun- och landstingsdatabasen kan du följa kommunens och landstingens verksamheter från år till år.  I Kolada återfinns nyckeltal, jämförelser och kvalitet i band annat kommuners verksamheter. Områden som du finner information om är, hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorg samt omsorg om äldre och personer med funtionsnedsättning.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar den gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Här jämförs olika kommuners resultat för insatser inom hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsättning med mera. Via länken Öppna jämförelser - Färdiga presentationer kan du ta del av jämförelsetal för det område du själv vill se.

Jämför äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför en rikstäckande undersökning där man frågar äldre om deras uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Hela rapporten presenteras på Socialstyrelsens webbplats. Där presenteras resultatet för Mariestads kommun och övriga kommuner i landet. Även undersökningar från tidigare år finns att ta del av.

Äldreguiden

På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå. Samtliga kommuner har lämnat uppgifter till Äldreguiden. Du kan jämföra hur bra de är på olika kvalitetsområden.

 

Lämna synpunkter

Har du synpunkter som gäller vår verksamhet? Under sidan Synpunkter och felanmälan kan du fylla i ett formulär. Vi alla synpunkter och felanmälningar på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun