Bra resultat för äldreomsorgen i Mariestad

I den senaste nationella brukarundersökningen får äldreomsorgen i Mariestad bra resultat. Det gäller både inom särskilt boende och om man bor i ett eget ordinärt boende med stöd av hemtjänst.

– För våra verksamheter har vi fått bättre resultat, på nästan alla områden, i jämförelse med länet och riket. Det är glädjande att våra äldre tycker att vi gör ett bra arbete, säger Annelie Åberg, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, som vill rikta ett stort tack till personalen som har bidragit till det fina resultatet.

Målinriktat arbete

Sammantaget är 87 procent av de äldre, som bor på särskilt boende, mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt äldreboende. För de som har hemtjänst är motsvarande siffra 91 procent. De goda resultaten grundar sig i ett målinriktat arbete under detta och förra året.

– Vi tog bland annat fram en åtgärdsplan centralt som varje enskild chef sedan fått utgå ifrån för att utforma en handlingsplan för sin verksamhet. Vi har också anordnat regelbundna anhörigträffar på våra särskilda boenden. Vi skickar också ut egna anhörigenkäter, där vi frågar de anhöriga om hur de upplever omsorgen, berättar Selma Bandic som är avdelningschef för äldreomsorgen.

Bättre rutiner kring kosten

Ett område som fått mycket bra resultat är mat och måltidsmiljö.

– Här har vi jobbat med att förbättra rutinerna kring kosten. Vi har också regelbundna möten med kostenheten, för att återkoppla synpunkter på den mat som serveras, säger Selma Bandic.

Vad gäller hur nöjda de äldre är med de aktiviteter som erbjuds är årets resultat mycket bättre än förra årets. Inom detta område har kommunen bland annat handlat in böcker, korsord, träpussel och minnesspel för att förbättra de äldres möjlighet till aktivitet.

Agera snabbare på synpunkter

Ett område som fick lågt resultat i undersökningen handlar om huruvida de äldre vet var de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål.

– För att göra det enklare för den som vill lämna synpunkter, har vi nyligen köpt in ett nytt digitalt verktyg. Med verktyget kan vi också agera snabbare än vad vi kan göra idag. Vi kommer lättare kunna återkoppla till den enskilde vad vi gör i ett ärende, säger Selma Bandic.

Utbildning inom bemötande

Det har även gjorts flera utbildningsinsatser för personalen.

– Vi har bland annat haft utbildningar inom bemötande, förflyttningsteknik och hjärt- och lungräddning, säger Annelie Åberg som framhåller att de ska fortsätta jobba med att göra ständiga förbättringar.

Årlig nationell undersökning

Socialstyrelsen genomför årligen en nationell enkätundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Undersökningen riktar sig till personer som är 65 år och äldre och bor på ett ordinärt boende med stöd av hemtjänst, eller på ett särskilt boende.

 

Kontakt

Annelie Åberg
Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0501-75 63 01
E-post: Annelie Åberg

Selma Bandic
Avdelningschef för äldreomsorgen
Telefon: 0501-75 63 60
E-post: Selma Bandic

 

Sidan senast uppdaterad: