Bemötande angående anmälan avseende skyddsutrustning

MT publicerade den 24 april en artikel om att en ”Hemtjänstgrupp anmält kommunen till Arbetsmiljöverket.” MT valde att göra detta utan att ytterst ansvarig chef gavs möjlighet att kommentera uppgifterna. Anmälan är nu tillbakadragen. I ny artikel den 27 april skriver MT att anmälan dragits tillbaka efter att kommunen vidtagit åtgärder. Detta är felaktigt. Inga särskilda åtgärder har vidtagits, eftersom inga briser föreligger. Anmälan saknade grund.

Vård och omsorg har under flera veckors tid, på olika sätt, utbildat personalen i de rutiner och riktlinjer som gäller och vilken skyddsutrustning som ska användas i vilket situation. Dessa riktlinjer är utfärdade av Socialstyrelsen, Smittskydd samt Folkhälsomyndigheten. Sveriges myndigheter har stöd för detta i Världshälsoorganisationens (WHO) ställningstaganden avseende och Covid-19. Vår personliga skyddsutrustning är godkänd av samma myndigheter. Mariestads kommun följer alltså gällande riktlinjer och vi har rätt utrustning.

Påståendet i anmälan om att ” Vi inte har tillgång till godkänd personlig utrustning att använda vid vård av misstänkt eller bekräftat Covid -19-smittade brukare. Vi har ett dåligt gjort visir, tunt plastförkläde som vi vanligtvis använder vid dagligt arbete med personlig hygien och vinylhandskar” är således felaktigt.

Så ska patienter med covid-19 vårdas

Den aktuella hemvårdsgruppen ska inte vårda patienter med Covid- 19, och ska således inte använda den för smittan avsedda skyddsutrustningen. De ska använda den generella utrustningen som i det dagliga arbetet används, och som krävs för att de basala hygienrutinerna ska följas.

Den aktuella hemvårdsgruppen kan endast bli berörd vid misstanke om smitta och då är det en sjuksköterska som tar provet och de som ska vårda den enskilde i avvaktan på provsvar som ska ha föreskriven personlig skyddsutrustning till dess att svar kommer. Är brukaren smittad är det ett särskilt team av undersköterskor som tar över. Är hen inte smittad tas skyddsutrustningen av och man återgår till de basala hygienrutinerna inklusive den generella utrusning som då gäller.

Uttalande från Karin Utbo, socialchef Mariestads kommun:

"Mariestads kommun har den godkända utrusning som myndigheterna kräver och det är av största vikt att denna används på det sätt som instruktionerna anger. Att inte följa dessa instruktioner är att utsätta sig själv, sina arbetskamrater och brukare för en stor risk. Att lägga till eller ta bort utrustning eller rutiner är inte tillåtet då det innebär en inte fullt ut kontrollerad situation. Om personal väljer att inte komma till jobbet med hänvisning till att de av myndigheterna utfärdade riktlinjerna inte är tillräckliga eller felaktiga, eller att den av samma myndigheter godkända utrusningen inte duger, är det att förkasta hela den stora kunskap förvärvad genom forskning, och klinisk erfarenhet som ligger bakom dessa tydliga riktlinjer. Det är dessutom arbetsvägran.

Inom vård och omsorg är det mycket viktigt att alla följer de riktlinjer och rutiner som gäller. Dessa finns för att det inte ska uppstå situationer där våra vårdtagare kan utsättas för onödiga vårdskador. Om man som anställd väljer att inte följa dessa riktlinjer så blir jag som chef orolig för vilka andra rutiner och riktlinjer som åsidosätts. För oss i ledningen för sektor stöd och omsorg är det den enskilde Mariestadsbons rätt till en god och säker vård som går före allt annat. Därför agerar vi alltid om personal väljer att inte följa riktlinjer. Vi gör det via samtal, mer information, mer utbildning och klargöranden. Den som då ändå förkastar denna kunskap kan inte arbeta i patientnära omvårdnad."

Inga synpunkter framkom under facklig samverkan

Samverkan med fackförbundet Kommunal som företräder undersköterskorna i kommunen har skett två gånger, under torsdagen den 23 april, både inom sektor stöd och omsorg samt centralt i kommunen. Där framkom inga synpunkter av den karaktär som hemvårdsgruppen nu påtalar.

Arbetsgivaren har haft en telefonkontakt med handläggare på Arbetsmiljöverket. Därefter har Arbetsmiljöverket har inte agerat ytterligare i frågan och någon formell anmälan har aldrig inkommit till oss.

Karin Utbo:

"Jag har full förståelse för att vår personal, precis som vi alla i samhället inklusive mig själv, känner oro för den svåra situation vi alla tillsammans hamnat i. Det innebär en extra stor press att jobba i vården. Vi reagerar alla olika på den pressen och detta kan yttra sig på olika sätt. Trots enskilda medarbetares agerande är jag trygg med att den personal som kommer att jobba med de som drabbas av Covid-19 kommer att göra ett gott arbete just därför att de har respekt för den stora kunskap som ligger bakom de gällande riktlinjerna och rutinerna och därför också kommer att tillämpa dem på bästa sätt. Jag känner mig även trygg med att de undersköterskor som inte ska jobba direkt med de drabbade, gör allt, varje dag, för att hindra smitta just genom att följa de rutiner vi har. Jag är stolt över dessa medarbeta som varje dag, året runt, kommer till jobbet och gör sitt allra bästa. Ett stort TACK från mig till er."

Kontakt

Karin Utbo
Socialchef Mariestads kommun
Telefon: 0501-75
E-post: karin.utbo@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: