Faderskap och föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialnämnd utreda och godkänna föräldrarnas bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet. Detta görs vanligen av en handläggare på medborgarkontoret, på uppdrag av socialnämnden.

Genom Skatteverkets underrättelse om ett nyfött barn får socialnämnden och medborgarkontoret vetskap om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap.

Så här går det till

Den nyblivna modern får brev hem från medborgarkontoret och blir ombedd att ta kontakt med handläggare på medborgarkontoret via e-tjänst (publiceras inom kort) eller telefon.

Uppgifter om barnet och om föräldrarna samlas in för att upprätta dokument som ska skrivas under av de båda föräldrarna. En bekräftelse av faderskap/föräldraskap sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. För att faderskapet/föräldraskapet ska kunna fastställas krävs att kopia på legitimation lämnas in av båda föräldrarna.

Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning krävs också att en kopia på samtyckesblanketten från kliniken lämnas in.

När faderskap-/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.

Fastställande av faderskap/föräldraskap under graviditet

En utredning kan påbörjas redan innan barnet är fött men faderskapet/föräldraskapet kan inte fastställas slutligt förrän efter barnets födelse.

Önskar föräldrarna påbörja utredningen innan barnet är fött bokar man en tid via e-tjänsten. Detta kan tidigast ske 90 dagar innan barnet är beräknat att födas.

Anmälan om gemensam vårdnad

Vid barnets födelse är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna önskar kan anmälan om gemensam vårdnad göras i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen. Den på kommunen som handlägger ärendet, meddelar i så fall Skatteverket att gemensam vårdnad önskas. Föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.

Gemensam vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn, att vara vårdnadshavare, innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

OBS! Under normala omständigheter kallas förstagångsföräldrar till besök, men under coronapandemin skickas dokumenten istället hem för påskrift.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Telefon:
0501-75 51 62
0501-75 61 70
0501-75 61 08

Telefontid:
Tisdag och fredag
klockan 10:00-12:00

Besöks- och postadress:
Medborgarkontoret
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Socialnämnden