Faderskap och föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa faderskap/föräldraskap.

För dig som är kvinna, och som är ogift, kommer det information till kommunen om ditt barns födelse. Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet/föräldraskapet innan barnet är fött. Detta gäller även två kvinnor som får barn tillsammans.

Om föräldrarna till ett nyfött barn är ett gift heterosexuellt par behövs inget fastställande av faderskapet. Båda blir automatiskt föräldrar till barnet och får gemensam vårdnad.

Vad innebär fastställande av faderskap?

När ett barn föds av en mamma som är ogift, skild eller änka ska faderskapet bekräftas. Den som fött barnet får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta detta. Om det finns några frågetecken kring faderskapet görs en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

Vad innebär fastställande av föräldraskap?

När ett barn föds av en mamma som blivit gravid genom assisterad befruktning anses den som föder barnet vara mamma. Hennes registrerade partner, maka eller sambo blir då förälder enligt lagens mening

Fastställande av faderskap/föräldraskap under graviditet

En utredning kan påbörjas redan innan barnet är fött men faderskapet/föräldraskapet kan inte fastställas slutligt förrän efter barnets födelse. Önskar föräldrarna påbörja utredningen innan barnet är fött bokar man en tid via e-tjänsten. Detta kan tidigast ske 90 dagar innan barnet är beräknat att födas.

Vårdnad

När ett barn till en ogift mamma föds, har mamman ensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna önskar gemensam vårdnad, måste detta anmälas till Skatteverket. Detta kan kommunen hjälpa till med om föräldrarna i e-tjänsten meddelar att de vill ha gemensam vårdnad. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell.

Så här går fastställandet till

  • Den nyblivna modern får brev hem från medborgarkontoret och blir ombedd att ta kontakt med handläggare på medborgarkontoret via e-tjänst, se länk under Relaterad information här på sidan, eller telefon. Uppgifter om barnet och om föräldrarna samlas in för att upprätta dokument som ska skrivas under av de båda föräldrarna.
  • En bekräftelse av faderskap/föräldraskap sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Under normala omständigheter kallas förstagångsföräldrar till besök, men under coronapandemin skickas dokumenten hem för påskrift.
  • Kopia på legitimation ska lämnas in av båda föräldrarna. Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning krävs också att en kopia på samtyckesblanketten från kliniken lämnas in.
  • När faderskap-/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.

Gäller utredningen ett väntat barn måste födelsevikten meddelas efter att barnet är fött, för att faderskapet/föräldraskapet ska kunna fastställas.