Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Funktionsnedsättning

För dig som har funktionsnedsättning finns det en lag som är viktig att känna till; LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS gäller för

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser du kan ansöka om enligt LSS

 • Avlösarservice
 • Boendeformer
 • Korttidsvistelse
 • Daglig verksamhet LSS
 • Kontaktperson
 • Ledsagare
 • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans 
 • Rådgivning och annat personligt stöd.
 • Övrig hjälp

Ovanstående insatser kan du läsa mer om på sidorna i menyn. På varje sida finns också uppgifter på vem du kan kontakta för att ansökan om en insats. De två sista punkterna kan du läsa om nedan.

Råd och personligt stöd

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för insatsen råd och stöd. Insatsen råd och stöd kan vara insatser av rådgivande och av allmänt stödjande karaktär. Det kan vara expertstöd, där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionshinder beaktas. Insatsen är ett komplement till och inte ersättning för habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Syftet med insatsen råd och stöd är att underlätta det dagliga livet.

Övrig hjälp

Du som beviljas insatser enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan upprättad. Syftet med individuell plan är att underlätta för dig att ha överblick och inflytande. Den ger också möjlighet för alla berörda att klargöra och förstå dina behov. Den individuella planen används för samordning av insatserna mellan olika insatser. Den följs upp kontinuerligt.

Information om tystnadsplikt och sekretess

 • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom sektor vård och omsorg.
 • Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information.
 • Lagen omfattar alla uppgifter som man får kännedom om genom sitt arbete.
 • Uppgifter om dina personliga förhållanden, som till exempel ekonomi, hälsa och familjeförhållanden, får inte röjas om det inte är helt klart att du eller dina närstående inte lider men av detta.
 • Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör.

Överklagan

Har man fått avslag på sin ansökan insatser kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Läs mer under länkar, Synpunkter och klagomål på Stöd och omsorg.

Information om Handikapporganisationer

Under Relaterad information - Länkar finner du länk till handikapporganisationer där du kan läsa om olika Handikapporganisationer. I Mariestads kommun finns inget Handikappråd.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-19 10.34

Relaterad information

Kontakt

Biståndsenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Biståndsenhetens infobrevlåda

Britt Johansson
Avdelningschef vård och omsorg
Telefon: 0501 -75 63 60
E-post: Britt Johansson

Anette Karlsson
Avdelningschef individ och familjeomsorg barn och unga
Telefon: 0501 - 75 63 10
E-post: Anette Karlsson

Catharina Andersson
Avdelningschef biståndsavdelningen
Telefon: 0501-75 65 60
E-post: Catharina Andersson

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Länkar

Synpunkter och klagomål på Stöd och omsorg
Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
LSS-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighetsguideöppnas i nytt fönster
Handikappsorganisationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Broschyr LSS lättläst, lagen om stöd och service till vissa funktionshindradePDF
Avgifter för insatser enligt LSS 2019PDF
Informationsblad -Daglig verksamhetPDF
Daglig verksamhet -beskrivning