Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunal hälso- och sjukvård

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån den enskildes individuella behov dygnet runt. Målet är att uppnå trygghet, delaktighet och välbefinnande trots förekomst av sjukdom. Insatserna sker genom teamarbete mellan sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, enhetschef och omsorgspersonal.

Ansvarsfördelning

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan kommunen och Västra Götalandsregionen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för:

• personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service
• personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
• personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende

Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till en person som har en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller oavsett personens funktionshinder/ diagnos och ålder. För personer som har tillfälligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser har Västra Götalandsregionen ansvaret. Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård.

Läkarinsatser och akutsjukvård är Västra Götalandsregionens ansvar.

Samordnad vård- och omsorgsplanering

Innan en person får kommunal hälso- och sjukvård ska en samordnad individuell plan (SIP) genomföras. Vid planeringen utformas vården i samråd med den enskilde och/eller närstående. Syftet med insatserna är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Samarbete sker med övriga yrkeskategorier inom hemvården.

Rehabilitering

Den som har ett rehabiliteringsbehov tränas i huvudsak i sitt hem. Syftet är att öka eller bibehålla förmågan att leva ett självständigt liv i så stor utsträckning som möjligt.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån problem som framkommer vid dagliga aktiviteter. Syftet är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Arbetsterapeuten bedömer rehabiliteringsbehov och utför träning, behandling, hjälpmedelsutprovning samt utfärdar underlag inför eventuell bostadsanpassning.

Fysioterapeut

fysioterapeuten arbetar för att bevara och förbättra hälsa och funktionsnivå i samband med sjukdom eller funktionsnedsättning, genom att utföra träningar och behandlingar.

Hembesök prioriteras i nära anslutning till hemgång från sjukhuset, ofta tillsammans med arbetsterapeut.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan utför medicinska insatser som bedömningar, läkemedelshantering, sårvårdsbehandlingar och provtagningar.

Sjuksköterskan har planerade tider för läkarmedverkan med vårdcentralerna där behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån varje enskild individs behov. Läkemedelsgenomgångar och hembesök vid behov är exempel på insatser där sjuksköterska och läkare samarbetar. 

Avgifter

Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa. Taxan hittar du på sidan Taxor och avgifter. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Vårdcentraler

Vårdcentraler drivs inte i kommunens regi, de drivs i Regionens regi, länkar till vårdcentraler i Mariestad hittar du under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-27

Relaterad information

Kontakt

Pia Stenlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0501-75 63 62
E-post: Pia Stenlund

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Dokument

Information om Min patientjournalPDF

PatientsäkerhetsberättelsenPDF
2018PDF

Patientsäkerhetsberättelsen 2017PDF

Patientsäkerhetsberättelsen 2016PDF

Länkar

Synpunkter på vården
Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hälso- och sjukvårdslagen
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Taxor och avgifter

Vårdcentraler i kommunen

Närhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Unicarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster