Detaljplaneförslag Ladukärr möjliggör etablering och bevarar naturvärden

Som ett led i Mariestad kommuns vision om hur kommunen ska utvecklas och vara en attraktiv boendeort har området mellan Ladukärr och Marieforsleden i den översiktliga planeringen pekats ut för etablering av nya verksamheter. Detaljplaneförslaget beskriver att verksamheterna ska vara av den typ som inte stör boendeområdet, samtidigt som stora ytor skog lämnas kvar.

Möjliggör etablering och bevarar naturvärden

Detaljplaneförslaget möjliggör endast etablering av verksamhet som inte ska störa omgivningen genom buller eller utsläpp. Cirka 100 meter av skogs- och strövområde lämnas i förslaget kvar för att avgränsa mot bostadsområdet väster om detaljplaneområdet. Bevarandet av denna skog är viktig för att allmänheten fortsatt ska kunna ha närhet till natur samtidigt som zonen fungerar som en barriär mellan bostadsbebyggelsen och de nya verksamheterna. Förslaget skapar möjlighet för nyetableringar i Mariestad och möjliggör även expandering och flytt för befintliga företag som behöver nya lokaler.

Tyngre industri inte aktuellt i området

Tyngre industri är inte aktuellt i området, dessa hänvisas till andra delar av kommunen som är bättre lämpat för den typ av verksamhet. Exempel på sådant område är Sund, som är beläget längst med E20. De verksamheter som i förslaget är aktuella är mindre verksamheter, det kan handla om lager, installation- och servicefirmor och liknande.

Etablering och arbetstillfällen

Planförslaget innebär nya arbetstillfällen i kommunen genom att nya företag kan etableras, även under byggperioden skapas arbetstillfällen.

Möjlighet till insyn och påverkan

Planförslaget är just nu utskickat på samråd. Det betyder att allmänheten kan ge synpunkter på förslaget. Processen för framtagande av en detaljplan är lagstyrd och innebär bland annat att ge närboende och övrigt berörda av planförslaget möjlighet till insyn och påverkan.

Alla handlingar i ärendet finns tillgängliga på sidan Ladukärr 2:1 via länk nedan. Där finns också mer information hur du lämnar synpunkter på planförslaget.

Del av en långsiktig plan för en hållbar utveckling

Detaljplanering av Ladukärr är del av Mariestad kommuns översiktsplan (ÖP). I ÖP beskrivs hur kommunen ska utvecklas som boende- och etableringsort. Planen som sträcker sig till 2030 har två syften. För det första beskriver den hur kommunen vill hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa långsiktig hållbar utveckling. För det andra pekar den ut riktningar för hur vi vill att såväl tätort som land ska utvecklas. Till exempel var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som bör tas till kulturhistoriska områden, och naturvärden. Den tar även upp risk för bullerstörningar och översvämningar.

Dokument

Visualisering av området på karta Pdf, 3.9 MB.

Länkar

Ladukärr 2:1

Kontakt

Erik Söderström
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 38
E-post: Erik Söderström

Sidan senast uppdaterad: