Detaljplan för industri i närheten av E20

Drönarbild över landskap med mycket skog och åkermark.

Del av Korstorp 2:1 intill E20.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag till ny detaljplan för Korstorp 2:1 med flera ska gå ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning industri.

Planområdet är cirka 140 hektar stort och utgörs till största del av skog- och jordbruksmark. Området är beläget i den östra delen av Mariestads tätort och angränsar i väst till E20, i norr till väg 202, i öst till Bengtstorp och i söder till Suntorp. Kommunen äger all mark som ingår i detaljplanen.

Korstorp 2:1 Öppnas i nytt fönster.

Detaljplaneområdet ställer stora krav på kommunens planering och redovisningsskyldighet. Planprocessen följer ordinarie planarbete, men samtidigt är det ett väldigt spännande arbete, säger planchef Adam Johansson.

Dialog

Med hänsyn till eventuella risker så som buller, brand och andra störningar har planområdet placerats 100 meter från befintlig bostadsbebyggelse. Det innebär att området inom 100 meter från befintliga bostadsbyggnader inte påverkas och kommer att lämnas intakt.

Under framtagandet av samrådshandlingen har kommunen haft dialog med berörda myndigheter och aktörer. Det finns frågor som kommer att hanteras längre fram i processen som till exempelvis miljökonsekvensbeskrivning, fördjupad artinventering och arkeologisk utredning.

Vår ambition är att genomföra samrådet nu och utifrån de synpunkter och information som kommer fram bearbeta förslaget så att det kan komma ut på granskning senare under året. Vi har en bit kvar innan vi är i mål, säger Adam Johansson.

Strategiskt läge

Högsta föreslagna byggnadshöjd inom planområdet är 45 meter. Det är vid detaljplanens framtagande inte bestämt vilken verksamhet som ska etableras inom området, men kommunen för dialog med flera intressenter. Området har ett strategiskt bra läge med närhet till E20 och tillgång till mark och resurser. Vid en etablering kommer verksamhetsutövaren behöva redovisa hur olika intressen tillgodoses. Detaljplanen ska redovisa att marken är lämplig för sitt ändamål, detta görs genom att kommunen tar fram olika typer av utredningar med hjälp av specialister inom respektive område.

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: adam.johansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: