Detaljplan för Lillängen går vidare för beslut

Bilden beskrivs i bildtext

Illustration över hur ny bebyggelse på Johannesberg kan se ut från Stockholmsvägen. Skiss: Glommen och Lindberg.

En ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1 på Johannesberg i centrala Mariestad går vidare för antagande efter att ha fått grönt ljus i kommunstyrelsens arbetsutskott. Planchef Adam Johansson konstaterar att rekreation och friluftsliv är viktiga värden i området, därför har kommunen endast tagit en liten del av Lillängsskogen i anspråk.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra 50-60 nya bostäder i flerbostadshus utmed Stockholmsvägen. Den nya detaljplanen har efterfrågats av en privat fastighetsägare. Marken i fråga är privatägd. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande principer för utveckling av staden med koppling till bland annat översiktsplanen.

Populärt område

Det aktuella planområdet utgör cirka 8 000 kvadratmeter tätortsnära naturmark och gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i söder till Lillängsskogen och i väster till Johannesberg. Området som helhet bedöms i första hand ha värden för rekrekration och friluftsliv framför biologiska värden.

Planområdet utgör drygt 5,7 procent av Lillängsskogens yta om cirka 140 000 kvadrameter. Området har lokaliserats i uktanten av skogsområdet för att minska påverkan på rekreation och naturvärden, säger planchef Adam Johansson.

Utkanten av Lillängsskogen bedöms inte utgöra någon viktig spridningskorridor för djur- och växtliv.

Stort intresse

Mariestads kommun har fått in många synpunkter från allmänheten under samrådet. Adam Johansson tycker det är positivt att Mariestadsborna engagerar sig i planprocesserna.

Syftet med tillkommande bebyggelse är inte att bygga ihop Ladukärr och Johannesberg, utan att de två områdena fortsatt kan läsas av som skilda delar i staden. I det aktuella området finns sedan tidigare närliggande bebyggelse.

Det är en ganska komplex avvägning mellan olika intressen. Dels har vi natur- och rekreationsvärdena, dels har vi exploateringsintresset. Det får vi vara ödmjuka inför, säger Adam Johansson.

Begränsningar

Högsta tillåtna byggnadshöjd har reglerats till 24 meter, vilket motsvarar sju våningar. Byggnadshöjden motiveras genom att det minskar ianspråktagandet av mark. Exploateringsgraden, eller högsta tillåtna byggnadsarea är satt till 1 500 kvadratmeter. Övriga ytor ska kunna användas för utevistelse, friyta, parkering med mera.

I förslaget till ny detaljplan framhåller Mariestads kommun vikten av att området ska fortsatt upplevas tillgängligt för allmänheten, därför ska tillträdet från Stockholmsvägen till Lillängsskogen kunna ske på ett bra sätt.

Kontakt
Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501 - 75 51 35
E-post: adam.johansson@mariestad.se

Läs mer om hur planprocessen år till:
Planprocessen

Sidan senast uppdaterad: