Detaljplan för tung industri vid Korstorp går ut på granskning

Korstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 6 mars beslutat att förslag till ny detaljplan för Korstorp 2:1 med flera ska gå ut på granskning. I augusti 2022 meddelade Volvokoncernen att man planerar att bygga en batterifabrik på platsen, vilket den nya detaljplanen ska möjliggöra.

Det aktuella planområdet är cirka 144 hektar stort, beläget i den östra delen av Mariestads tätort i närheten av E20. Området utgörs av skog- och jordbruksmark, kommunen äger all mark som ingår i detaljplanen.

Vi fortsätter att jobba målinriktat för att det ska bli en så bra process som möjligt för alla berörda parter med ett gemensamt mål om att tillsammans bidra till samhällsutvecklingen, säger Adam Johansson, planchef i Mariestads kommun.

Idealisk plats

Volvokoncernen har identifierat Mariestad som en idealisk plats för batterifabriken med det strategiska läget vid E20, samlad kompetensförsörjning i länet samt tillgång till grön el och infrastruktur. Ambitionen är att batterifabriken ska nå storskalig produktion före 2030. Satsningen innebär flera tusentals jobb lokalt med synenergieffekter i hela länet.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) konstaterar att det är en gemensam resa med många inblandade parter:

Vi har haft ett bra samarbete och dialog med berörda myndigheter, Volvo och övriga sakägare för att ta oss vidare i processen. Det känns otroligt givande att få fortsätta det goda arbetet där vi tillsammans sätter Mariestad och Skaraborg på kartan. Det här är historiskt!

Många inblandade

Som ett led i detaljplanearbetet har Mariestads kommun bland annat utfört inventeringar och geotekniska undersökningar med stöd av sakkunniga experter för att fastställa områdets förutsättningar.

Efter avslutade granskningsfas fattar kommunfullmäktige beslut om antagande av detaljplanen. Därefter kräver verksamheten miljötillstånd som prövas i en särskild process. Det krävs en rad olika myndighetsbeslut innan spaden kan sättas i marken för fabriken.

Mariestad står alltjämt inför en spännande framtid som viktig möjliggörare i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle.

Mer information om detaljplanen för Korstorp

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501- 75 51 35
E-post: Adam Johansson

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501-75 50 61
E-post: Johan Abrahamsson


Sidan senast uppdaterad: