Detaljplan för Västra Ekudden går ut på samråd

Skiss över föreslagen markexploatering på Västra Ekudden

Den nya detaljplanen möjliggör villabebyggelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslag till detaljplan för Västra Ekudden ska bli föremål för samråd. Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 30 fristående villor i nära anslutning till Mariestads sjukhus.

Mariestads kommun bedömer att det finns ett väsentligt allmänintresse för bostäder på Västra Ekudden som pekas ut i översiktsplan 2030. I området finns också redan väl utbyggd infrastruktur samt att det finns ett behov av geografisk spridning för nya exploateringsområden.

Översiktsplanering - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det aktuella planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer väster om Mariestads centrum, cirka 100 meter öster om Vänern. Området gränsar i norr till bostadsbebyggelse, i öster till Kolarbacksvägen, i söder till Mariestads sjukhus och i väster till ett grönområde. Planområdet omfattar cirka 5,4 hektar mark.

Mariestads kommun försökte få igenom en ny detaljplan på Västra Ekudden för några år sedan. Men mark- och miljööverdomstolen ansåg då att det inte fanns tillräckliga skäl för att upphäva det utvidgade strandskyddet om 300 meter. Domstolens bärande argument var att det inte fanns någon alternativ lokaliseringsutredning.

Nu har vi jämfört sex olika alternativ för bostäder tillsammans med en extern konsult och kommit fram till att Västra Ekudden är det bästa alternativet. Planen har samma inriktning som tidigare, men vi har börjat om från början, säger planchef Adam Johansson.

Du har möjlighet att påverka under planprocessens gång. Läs mer på:

Planprocessen - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: adam.johansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: