Fördjupad översiktsplan för Mariestad 2040 granskas

Arbetet med den fördjupade översiktsplan Mariestad 2040 går in i en ny fas. De synpunkter som inkom under samrådet i höstas har hanterats och planförslaget bearbetats därefter. Nästa steg är granskningsskedet som inleds på fredag den 2 februari. Då ges återigen möjlighet att lämna synpunkter.

– Vi är glada att processen nu går vidare och att tidsplanen hålls. Översiktsplanen är en viktig del i att uppnå befolkningsökningen och att utveckla Mariestad mot 2040, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande som får medhåll av Janne Jansson, oppositionsråd.

Totalt 70 yttranden

Den fördjupade översiktsplanen beskriver översiktligt inriktningen för utveckling av mark- och vattenanvändning inom planens geografiska avgränsning fram till 2040.

– Under samrådstiden fick vi in 40 yttranden från privatpersoner och 30 från företag, föreningar och myndigheter. Vi vill tacka alla som har bidragit med synpunkter, säger Carolina Svantesson, planarkitekt vid kommunen.

Vissa justeringar

Synpunkterna har i huvudsak handlat om att mark-, skogs- och naturområden tas i anspråk för nybebyggelse, men även att jordbruksmark kan komma att bebyggas. Vissa justeringar har gjorts efter samrådsprocessen.

– En stor del av industriområdet nordost om Ullervad har utgått. Vi har även gjort mindre justeringar av tätortsutvecklingen norr om Mariestad men även sydväst om Mariestad. Där har vi minskat den utpekad markanvändning något, berättar Julia Nedersjö, också planarkitekt vid kommunen.

I övrigt har något fler gröna stråk tillkommit.

– Vi har även förtydligat i text vilka ytor som kommer att innehålla grönområde, samt att vi har utvecklat redovisningen generellt, säger Carolina Svantesson.

Samrådsredogörelse

Alla inkomna synpunkterna under samrådet är sammanställda och besvarade i en samrådsredogörelse som blir tillgänglig i samband med att planen går ut på granskning. Efter granskningstiden tas en antagandehandling fram och översiktsplanen Mariestad 2040 beräknas antas av kommunfullmäktige i april 2024.

– Granskningsfasen är sista chansen att påverka förslaget, säger Adam Johansson, planchef vid kommunen.

Utställning i stadshuset

Översiktsplanen finns utställd i stadshusets entréplan från 2 februari till 2 april 2024. Utställningen kommer vara bemannad av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen vissa tider under granskningstiden. Tider för bemanning kommer publiceras senare.

Mer information

Här kan du ta del av planförslaget och hur du ska gå tillväga om du vill lämna synpunkter www.mariestad.se/fopmariestad Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Johan Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501- 75 50 61
E-post: Johan Abrahamsson

Janne Jansson
Oppositionsråd
Telefon: 0501-75 50 62
E-post: Janne Jansson

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501- 75 51 35
E-post: Adam Johansson


Sidan senast uppdaterad: