Förslag på ny detaljplan för 350 naturnära bostäder i Mariestad

Visionsbild över nytt bostadsområde intill en stor sjö.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om samråd för del av Marieholm, Gummerstad, i närheten av Mariestads golfbana. Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 350 nya bostäder i blandad form.

Detaljplanen är en del i genomförande av översiktsplanen från 2018 och andra strategiska inriktningar från till exempel bostadsförsörjningsprogrammet. En ursprunglig idé initierades av Mariehus Fastigheter AB för några år sedan och har nu utvecklats till ett samrådsförslag.

Under planarbetets gång har kommunens ambitioner för området vuxit till följd av flera positiva besked om nyetableringar och satsningar i befintliga verksamheter. För att möjliggöra detta har bland annat kommunen förvärvat mark i området, säger Adam Johansson, planchef i Mariestads kommun.

Illustrationen ovan är en visionsbild över hur det nya bostadsområdet skulle kunna se ut.

Väster om stadskärnan

Planområdet (del av Marieholm 1:10 och 1:13, Gummerstad) omfattar cirka tolv hektar mark och ligger i direkt anslutning till Mariestads golfbana. Området är beläget ett par kilometer väster om Mariestads stadskärna, några hundra meter söder om Vänerns strandkant.

Förslaget till detaljplan möjliggör naturnära bostadsbebyggelse i småhus och flerbostadshus. Planförslaget bidrar till naturlig utveckling av staden när Mariestad står i startgroparna i en stark tillväxtfas.

Detaljplan Marieholm/Gummerstad

Tar tillvara miljövärden

I planen har allmänna platser för natur lagts ut för att upprätthålla en grönstruktur i området som ska kunna användas för utevistelse, rekreation, lek med mera samt tjäna som spridningskorridorer för djur- och växtliv. Närheten till centrum och skola med cykelavstånd och god utbyggd infrastruktur främjar hållbar mobilitet.

Efter genomfört samråd kommer vi ha en bättre lägesbild om de fortsatta förutsättningarna för planprojektet. Vår plan är att markanvisa byggrätterna för byggherrar under början av 2023, säger Adam Johansson.

Politiken i Mariestad har pekat ut en ambitionshöjning från översiktsplanens angivna 750 bostäder till år 2030, med det nya målet 4 000 nya bostäder 2040. Där är Gummerstad en viktig del av denna tillväxt.

Kontakt

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Sidan senast uppdaterad: