Förslag till fördjupad översiktsplan går ut på samråd

Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort med omnejd, som alla i kommunen kan lämna synpunkter på. Planen beskriver övergripande kommunens intentioner för utveckling av mark- och vattenanvändningen inom planens geografiska avgränsning.

Mariestad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Under de kommande åren planerar flera verksamheter att utöka eller etablera sig i staden, vilket väntas innebära många tusen nya arbetstillfällen. Det betyder att det behövs mark för nya bostäder, nya verksamheter och utökad offentlig service.

Viktigt att många lämnar synpunkter

Bedömningen är att det kommer att behövas cirka 7 000 nya bostäder för att tillgodose bostadsbehovet. Kommunens mål är att befolkningen ska öka till 40 000 år 2040.

– Eftersom planen beskriver stora förändringar är vi angelägna om att så många som möjligt tar del av den och lämnar synpunkter, säger planarkitekt Julia Nedersjö som har arbetat med förslaget till översiktsplan.

Hållbar livsmiljö

Planen omfattar Mariestads tätort samt områden nordost, öster och sydväst om tätorten. I dessa områden föreslås en utvidgning av staden. Det övergripande målet för den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra en god, attraktiv och hållbar livsmiljö för alla i en växande stad.

– Utvecklingen av staden ska ske på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Carolina Svantesson, planarkitekt, och som också arbetat med planförslaget.

Skapa ett bra beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår den 6 november att förslaget till fördjupad översiktsplan ska ut på samråd. Syftet med samrådet är att ge förutsättningar till insyn och påverkan och därmed skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samråd pågår under perioden 7 november till 4 december 2023.

Planförslaget finns utställt under samrådstiden på Mariestads stadshus. Under följande dagar och tider finns tjänstepersoner på plats som kan svara på dina frågor:

November
Onsdagen 15 november kl 13-14
Torsdagen 16 november kl 13-14
Måndagen 20 november kl 13-14
Onsdagen 22 november kl 11-12
Torsdagen 23 november kl 11-12
Lördagen 25 november kl 11-15
Måndagen 27 november kl 11-12
Tisdagen 28 november kl 11-12

December
Fredagen 1 december kl 11-12
Måndagen 4 december kl 11-12

Mer information

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du ska gå tillväga om du vill lämna synpunkter www.mariestad.se/fopmariestad Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Julia Nedersjö
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 36
E-post: Julia Nedersjö

Carolina Svantesson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 37
E-post: Carolina Svantesson

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501- 75 51 35
E-post: Adam Johansson

Sidan senast uppdaterad: