Mark saneras för att möjliggöra framtida etableringar

Mariestads kommun utför sanering av mark för att förbereda för framtida etablering. Det är rester efter en tidigare krutfabrik som nu tas om hand. Arbetet startar i början på december.

Arbetet utförs i kommunens egen regi i samarbete med Mitta som är ett miljökonsultföretag som utfört utredningen. I marken finns föroreningar i form av PAH:er, metaller, svavel och PCB – rester från byggnadsmaterial och produktionen på Mariestads krutfabrik som var i drift 1939-1945. Förorenade massor schaktas och sorteras för deponi. Det finns ingen risk för spridning eller fara för människor eller djur.

Kommunen håller för närvarande på att ta fram en ny detaljplan för att upplåta området för verksamhet.

Det finns ett stort intresse för verksamhetsmark i kommunen och för att skapa förutsättningar för etablering eller expansion tar vi hand om de historiska miljöskulder som finns i marken, berättar Erik Randén exploateringschef.

Sidan senast uppdaterad: