Grundskola och fritidshem

Mariestad kommuns grundskolor omfattar förskoleklasser, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. Anpassad grundskola finns på Högelidsskolan.

Välja skola

I Sverige gäller skolplikt från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass till och med nionde klass. Förskoleklass för sexåringar fungerar som kombinerad förskoleklass/skolverksamhet där förskolläraren, lågstadieläraren och fritidspedagogen samverkar.

När ditt barn börjar förskoleklass har ni som vårdnadshavare möjlighet att välja skola. När det är dags för er att välja skola för ert barn kommer ni att få information om hur ni gör skolvalet via vår e-tjänst. Beslut om placering i förskoleklass skickas vid senare tillfälle hem till er. Beslutet fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. I de fall en skola har fler sökanden än platser, tillämpar kommunen urvalskriterier i följande ordning; synnerliga skäl på grund av funktionsnedsättning, upptagningsområde, syskonförtur och relativ närhet.

När du och ditt barn flyttar in i kommunen, eller om barnet bor i annan kommun och av speciella skäl vill gå i skola i Mariestads kommun, behöver en ansökan göras.
E-tjänst/blankett finner du på vår självserviceportal, länk under relaterad information här på sidan.

Fritidshem

I anslutning till samtliga skolor i Mariestads kommun finns fritidshem från sex års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Du ansöker på vår självserviceportal, länk under relaterad information här på sidan.

Jämförbar resultatredovisning

Under relaterad information här på sidan finner du länk till Skolverkets sida Jämförbar resultatredovisning. Där kan man jämföra kommunens skolor med andra kommuner i Sverige. Här finns bland annat uppgifter om antal barn, grupper och personal.

Sidan senast uppdaterad: