Grundskola och fritidshem

Mariestad kommuns grundskolor omfattar förskoleklasser, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Grundsärskola finns på Högelidsskolan.

Skolplikt från förskoleklass 

I Sverige gäller skolplikt från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass till och med nionde klass. Det innebär att förskoleklassen och hela grundskolan är obligatorisk. Förskoleklass för sexåringar fungerar som kombinerad förskoleklass/skolverksamhet där förskolläraren, lågstadieläraren och fritidspedagogen samverkar. Barnen är inte inskrivna i skolan, utan går nio år i grundskola efter förskoleklassen.

Välja skola

När ditt barn börjar förskoleklass har ni som vårdnadshavare möjlighet att välja skola. När det är dags för er att välja skola för ert barn kommer ni att få ett skolvalserbjudande hemskickat till er. Om ni accepterar och därmed väljer föreslagen skola, behöver ni inte göra något. Beslut om placering i förskoleklass skickas vid senare tillfälle hem till er. Beslutet fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen. I de fall en skola har fler sökanden än platser, tillämpar kommunen urvalskriterier i följande ordning; synnerliga skäl på grund av funktionsnedsättning, upptagningsområde, syskonförtur och relativ närhet.

Ansöka om plats

När du och ditt barn flyttar in i kommunen eller om barnet bor i annan kommun och av speciella skäl vill gå i skola i Mariestads kommun behöver en ansökan göras. Blankett finner du på vår självserviceportal, länk under relaterad information här på sidan.

Fritidshem

I anslutning till samtliga skolor i Mariestads kommun finns fritidshem för sex års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Inriktningar

I Mariestads kommun har grundskolorna inga specifika uttalade inriktningar. På respektive skolas sida (se sidan Kommunala grundskolor) kan du  läsa om hur de olika skolorna arbetar.

Individuell utvecklingsplan

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade iup. Vid de kommunala grundskolorna görs detta en gång per år i samband med elevens utvecklingssamtal. En iup innehåller lärarens omdömen om elevens kunskapsutveckling och vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå så långt som möjligt.

Jämförbar resultatredovisning

Under relaterad information här på sidan finner du länk till Skolverkets sida Jämförbar resultatredovisning. Där kan man jämföra kommunens skolor med andra kommuner i Sverige. Här finns bland annat uppgifter om antal barn, grupper och personal.

Utlandsstudier

Mariestads kommun har enligt skollagen ingen skyldighet att finansiera utbildning för barn/elever som vistas utomlands under en längre period. Detta gäller all utbildning från förskola till gymnasiet.

Läsårstider

Läsårstider för grundskola hittas på sidan Läsårstider och lov.

Baserat på innehållet på den här sidan (Grundskola och fritidshem), fick du svar på din fråga? * (obligatorisk)
Baserat på innehållet på den här sidan (Grundskola och fritidshem), fick du svar på din fråga?
Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yséus

Lisa Björling
Digitaliseringsstrateg
Telefon: 0501-75 53 45
E-post: Lisa Björling

Utbildningsnämnden
E-post: Utbildningsnämndens infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och elevombudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförbar resultatredovisning Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbyte eller inflyttning för elever i årskurs F-9, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utflyttning till annan kommun, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolgång för elever från annan kommun, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av modersmåls-undervisning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av studiehandledning modersmål, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument för andra huvudmän

Rutin för tilläggsbelopp gällande extraordinärt stöd och modersmålsundervisning Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje Godkännande tillsyn och insyn Pdf, 441.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga - Till riktlinje godkännande tillsyn och insyn - Dokumentation som årligen inhämtas, efterfrågas Pdf, 224.9 kB, öppnas i nytt fönster.