I Mariestads kommun har vi infört lokala värdighetsgarantier. Garantierna ska omfatta verksamheterna hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende. Garantin är utformad utefter en nationellt antagen värdegrund.

Värdegrunden omfattar individuellt beslutade insatser och allmänt inriktade insatser för äldre personer och ska vara utgångspunkt för alla som arbetar inom äldreomsorgen.

De lokala värdighetsgarantierna ska leda till:

  • Ökat självbestämmande.
  • Rätt till personlig integritet.
  • Ökad individuell anpassning.

Läs mer om vad garantin i dokumenten Värdighetsgarantier.

Varför värdighetsgarantier

Syftet med lokala värdighetsgarantier är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att värna om de äldres perspektiv och önskemål samt bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. De äldre ska ha möjlighet att påverka hur insatserna utformas, när insatserna ska utföras samt på vilket sätt. Hänsyn ska tas till individens integritet och möjlighet att upprätthålla ett självständigt liv. Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra vad som ska prägla den service och omsorg som erbjuds inom äldreomsorgen och fungera som kommunens åtagande gentemot de äldre invånarna.

Garanti

Om vi inte kan uppfylla garantierna har de äldre möjlighet att framföra sina synpunkter och klagomål för att få en förklaring till det som inträffat och Äldre- och omsorgavdelningen ska göra allt för att det inte ska hända igen.

Uppföljning

Värdighetsgarantierna följs upp årligen och resultat rapporteras till äldre- och omsorgsnämnden.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Avdelningschef äldreomsorgSelma Bandic0501-75 52 00selma.bandic@mariestad.se