Kameraövervakning

Mariestads kommun har satt upp övervakningskameror på vissa platser i kommunen i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott. På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar Mariestad kommun om bevakningen genom skyltning.

Vad är syftet med kamerabevakningen?

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ansvarar för att besluta om tillstånd till kamerabevakning och utövar tillsyn över att kamerabevakningslagen följs. Kamerabevakning i Sverige regleras framför allt av bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen (2018:1200).

Mariestads kommun har satt upp övervakningskameror på vissa platser i kommunen i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott. På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar Mariestad kommun om bevakningen genom skyltning.

Personuppgiftsbehandling, överföring till tredje land och automatiserat beslutsfattande

Kamerabevakningen innebär inspelning av bildupptagning. Om en person på bildupptagningen är direkt eller indirekt identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om den aktuella personen. Den rättsliga grunden för kamerabevakning är att bevakningen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det förekommer ingen tredjelandsöverföring eller automatiserat beslutsfattande i samband med behandlingen.

Vem har tillgång till kamerabevakningen?

Inspelat material kan överlämnas till polisen som underlag för utredning av brott. Inspelat material som inte ska användas som underlag i brottsutredning raderas automatiskt efter max 20 dagar. Inspelat material som ska överlämnas till polis raderas snarast möjligt efter överlämnandet. Andra funktioner som också har tillgång till det inspelade materialet är kommunens fastighetskontor, säkerhetssamordningsfunktion, polis vid begäran samt säkerhetsinstallatör.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig, rätt att begära rättelse och rätt att begära radering av dina personuppgifter. Om du begär rättelse, radering eller begränsning av personuppgiftsbehandlingen kommer personuppgiftsansvarig att pröva om den åtgärd du begär ska respektive kan vidtas eller inte.

Vid klagomål

Om du har klagomål på behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål på IMY:s webbplats.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 07 mars 2024

Kontakt

Tekniska nämndentk@mariestad.se