Sveriges kommuner får endast godkänna så kallade registreringslotterier. En registrering får gälla i högst fem år och en förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier.

Lotterier som kräver registrering

 • Värdet av en kontant vinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp som år 2024 är 57 300 kronor. Värdet av en varuvinst får vara högre.
 • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet, det vill säga lottpris gånger antalet lotter.
 • Den totala omsättningen, lottpris gånger antalet lotter, i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier, som kräver registrering, får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. Om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Villkor för registrering

Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för alla och i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet och har ett behov av intäkter från lotterier

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lotterilistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

I samband med ansökan ska följande bilagor bifogas

 • Verksamhetsberättelse.
 • Resultat- och balansräkning.
 • Revisionsberättelse.
 • Föreningens stadgar.
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat sig för att registrera sig för lotterier.
 • Vem som har valts till kontaktperson för lotteriet i föreningen.

Kontakta fritidskontoret för ytterligare upplysningar eller begäran om ansökningsblankett. Kontaktuppgifter finns under relaterad information på den här sidan.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

FritidsassistentAnette Persson0501-75 50 28fritidskontoret@mariestad.se