Du som är förmyndare

Här finns information till dig som är förmyndare.

Den som är underårig saknar rättshandlingsförmåga och kan inte företräda sig själv utan behöver en ställföreträdare. Oftast har föräldrarna den funktionen.

Föräldrar företräder sina barn på två sätt

 1. Vårdnadshavare: detta innebär att du har rättigheten och skyldigheten att ansvara för ditt barns personliga angelägenheter. Det betyder att man ser till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. (ändra till)
 2. Förmyndare: detta innebär att du har rättigheten och skyldigheten att förvalta ditt barns egendom och företräda barnet i frågor som rör ekonomi. (ändras till).

Fri förvaltning

Huvudregeln är att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de fritt över hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas fri förvaltning. Tillgångarna ska användas till barnets bästa och de ska placeras tryggt och ge skälig avkastning.

Kontrollerad förvaltning

Ibland är det överförmyndarenheten som kontrollerar barnets tillgångar. Detta kallas kontrollerad förvaltning och blir aktuellt till exempel:

 • När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrarna blir då redovisningsskyldiga till överförmyndarenheten.
 • När särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente.
 • När barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.
 • När överförmyndarenheten har fått veta att tillgångarna förvaltas på ett olämpligt sätt och därför beslutar om skärpande föreskrifter.

Föräldrars underhållsskyldighet

Föräldrar har en lagstadgad underhållsskyldighet gentemot sina barn. Det innebär att föräldrar är skyldiga att betala för barnens mat, kläder och uppehälle. Man ska visserligen ta hänsyn till barnets egna inkomster vilket betyder att barnet i vissa situationer kan få bidra till sin försörjning, exempelvis betala sin del av hyran i den mån föräldrarnas inkomster inte bedöms vara tillräckliga. Barnet är aldrig försörjningsskyldigt för sina föräldrar eller syskon.

Gåvoförbud

Vare sig det råder fri förvaltning eller kontrollerad förvaltning har föräldrar aldrig rätt att ge bort barnets egendom. Det kan inte heller ske genom samtycke från överförmyndarenheten. Undantag görs för personliga presenter, dvs. julklappar och födelsedagspresenter som inte står i missförhållande till barnets ekonomi.

Ansökan

Ansökan om utlåning av omyndigs medel ska göras skriftligt till överförmyndarenheten. Ansökan ska vara undertecknad av förmyndarna eller en eventuell tillfällig god man. I ansökan ska man skriva skälen till utlåningen, det önskade lånebeloppet, vilken ränta och amortering som ska gälla och vilken säkerhet som lämnas för lånet.

Tillfällig god man

När en underårig lånar ut pengar till sina förmyndare behövs i regel en god man som företräder barnet mot förmyndarna. Om förmyndarna har gemensam vårdnad och är gifta eller sambo med varandra måste en god man företräda barnet även om bara en av förmyndarna ska låna pengar av barnet. Ansökan om en tillfällig god man för barnet ska göras skriftligt till överförmyndarenheten. Ofta har förmyndarna förslag på vem som ska förordnas som tillfällig god man för barnet. Finns det inget förslag tar överförmyndarenheten fram en lämplig person.

16-åringar ska tillstyrka

Om barnet fyllt 16 år ska det själv yttra sig i frågan om utlåning.

Värdering

Om säkerheten för lånet utgörs av pantbrev ska ett värderingsutlåtande skickas med ansökan. En värdering ska göras av en oberoende och auktoriserad mäklare/värderingsman.

Restriktivt med utlåning

Överförmyndarenheten är i allmänhet mycket restriktiv med att ge samtycke till att låna ut underårigs medel utan att godtagbar säkerhet ställs för lånet.

Om överförmyndarenheten lämnar sitt samtycke, får en underårig som fyllt 16 år bedriva näringsverksamhet.

Samtycke kan lämnas under förutsättning att den rörelse som den underårige ska bedriva inte medför för stora ekonomiska risker. Den underårige som bedriver verksamhet med överförmyndarenhetens samtycke får själv ingå vissa avtal inom ramen för rörelsen. Den underårige kan då för firmans räkning låna pengar, låna ut pengar, köpa egendom eller pantsätta egendom.

Ansökan om att bedriva näringsverksamhet för underårig ska göras av den underåriges förmyndare tillsammans med den underårige.

När det kommer till försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt bör du i första hand ta kontakt med en auktoriserad mäklare för att upprätta ett kontrakt. När samtliga parter skrivit under kontraktet, behöver du få överförmyndarens samtycke till försäljningen.

För att överförmyndaren ska kunna fatta beslut, krävs att du inkommer med nedanstående underlag.

 • Köpekontrakt – samtliga undertecknade i original.
 • En kopia av objektbeskrivningen.
 • En kopia av depositionsavtalet om sådant upprättats.
 • Utdrag ur fastighetsregistret.
 • Värdering och budgivningslista.
 • Ansökansblankett för överförmyndarens samtycke.

Värdering och budgivningslista

Fastigheten ska värderas av auktoriserad mäklare. Om det endast inkommit bud från en och samma budgivare eller om budgivning inte förekommit alls, ska fastigheten värderas av ytterligare en oberoende auktoriserad mäklare (ej från samma mäklarbyrå). Värdering av fastigheten samt eventuell budgivningslista ska lämnas till överförmyndarenheten.

Ansökan till samtycke

Ansökan ska vara ställd till överförmyndarenheten och undertecknad av förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan anges skälen till att fastigheten, tomträtten, bostadsrättslägenheten ska säljas. Om den omyndige/huvudmannen inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel hen äger. Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.

Huvudmannens samtycke

Huvudmannen ska skriftligen samtycka till försäljningen. Samtycket ska skickas med ansökan. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas. Detsamma gäller en underårig som har fyllt 16 år.

Yttranden

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Närmaste släktingar betyder barn eller om huvudmannen är underårig - föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar blir det myndiga syskon och eventuella syskonbarn som får anses vara närmaste släktingar. Yttranden ska skickas med ansökan. Adressen till de närmast anhöriga ska finnas med.

Om säljaren är ett dödsbo

Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen inlämnas. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

En tillfällig god man kan behövas

Om ställföreträdaren har del i samma försäljning som huvudmannen måste en särskild god man tillfälligt förordnas för att företräda huvudmannen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndarenheten.

När försäljningen är klar

När försäljningen är klar ska bevis för att köpeskillingen satts in på huvudmannens konto i bank skickas in till överförmyndarenheten. Kopia av likvidavräkningen ska också skickas med och en fullständig uträkning av samtliga kostnader förenade med försäljningen.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Telefon- och besökstider

Måndag 10.00–12.00

Torsdag klockan 14.00–16.00

Under besökstiden svarar vi på allmänna frågor av enklare karaktär. Ring eller boka in ett besök om du har frågor som rör en specifik huvudman.

Postadress

Överförmyndarenheten

542 86 Mariestad

Kontakt