Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av stöd.

Målet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS krävs först att du ingår i någon av lagens tre personkretsar. Personkretsarna omfattar personer med:

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Så begär du insats enligt LSS

Kontakta kommunens LSS-handläggare som gör en individuell behovsbedömning och prövar din rätt till insatser. Om du vill begära insatser enligt LSS gör du det via vår självserviceportal och e-tjänsten Begäran om insatser enligt LSS.

I LSS finns följande insatser

 • Rådgivning och annat personligt stöd, som handläggs av regionen.
 • Personlig assistans.
 • Ledsagarservice.
 • Kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.
 • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
 • Daglig verksamhet.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp får du träffa en LSS-handläggare. I utredningen behövs ibland annan information, det kan gälla uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal eller från någon annan som kan beskriva ditt hjälpbehov. Begäran prövas utifrån LSS.

Beslut

Du får ett beslut om vilken insats du beviljats och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas hem till dig som söker. Om du inte anses ha rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av begäran, det vill säga att insatsen inte beviljas i den omfattning som du önskar.

Överklagan

Har du fått avslag på din begäran om insatser kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Du kan få hjälp att överklaga beslutet om du så önskar.

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Du betalar däremot för de kostnader som kan uppstå för dig i samband med insatsen, exempelvis kostnader för mat, resor, boende och liknande.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

ÄldreomsorgschefAnnelie Åberg0501-75 63 01annelie.aberg@mariestad.se
BiståndschefAgneta Rönnkvist0501-75 65 60 agneta.ronnkvist@mariestad.se

Relaterad information