Så arbetar Mariestads kommun med naturvård

Kommunerna har ett ansvar att arbeta med naturvård bland för att uppfylla de nationella miljömålen. Detta sker genom skötsel av kommunernas mark samt genom medverkan i olika projekt. En stor del av arbetet består i att bevaka naturvårdens intressen vid prövning och planläggning.

Kommunala naturreservat

I Mariestads kommun finns två kommunala naturreservat. Gamla Ekudden som bildades 1993 och Sandviken som bildades 2007.

Projekt

Mariestad kommun medverkar bland i arbetet med Tidanöringen som drivs av Mariestads sportfiskeklubb

Statliga reservat

I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns sammanlagt 21 statliga naturreservat.

Biotopskydd

Biotopskydd gäller för alla alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbrukslandskap, stenmurar i jordbrukslandskap och åkerholmar. Dessa miljöer får inte skadas utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Dessutom kan Länsstyrelsen inrätta särskilda biotopskyddsområden med skötselanvisningar.

Samrådsplikt

För åtgärder som påtagligt kan påverka naturen krävs att man först samråder med Länsstyrelsen.

Publicerad: 03 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se