Vattenskyddsområden

Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda. Inom vattenskyddsområden gäller ett antal bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter, som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.

Vad gäller inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Därtill finns det föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller allmänt inom vattenskyddsområden. Vänligen kontakta VA-avdelningen om du har frågor om detta.

Utöver regler för vissa typer av verksamheter och markanvändning gäller att man måste vara särskilt försiktig med allt som kan förorena vattentäkten. Nedan följer exempel på försiktighetsåtgärder som är särskilt viktiga för dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde:

  • Undvik att sprida kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Om du sprider växtnäringsämnen (gödsla) i din trädgård, se till att göra det på ett sådant sätt att läckage av näringsämnen undviks.
  • Undvik att tvätta bilen hemma. Gör det i stället på t.ex. en gör-det-själv-hall, där vattnet omhändertas och renas
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning under vintern.
  • Om du reparerar bilen, byter olja på bilen eller fyller på diesel/bensin hemma, se till att samla upp olja och andra kemikalier och skydda marken från spill.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.
Telefon: 112

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för vattentäkter. Vattenskyddsområden är indelade i olika skyddszoner bland annat beroende på markens känslighet och avstånd till täkten. I skyddszonerna gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Till höger, under relaterad information hittar du kartor, föreskrifter och annan information om befintliga vattenskyddsområde.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden och svarar på frågor om tillstånd, anmälan och förbud.

De vattenskyddsområden som finns i Mariestads kommun är följande:

Boterstena

Vattenskyddsområdet ligger utmed väg 26, strax söder om avfarten till Tidavad. Området är ca 570 meter i öst-västlig ritkning och ca 1 km i nord-sydlig riktning. Området går på båda sidor om väg 26 som går rakt genom området.

Lugnås

Vattenskyddsområdet ligger inne i Lugnås.Området är ca 200 meter brett i öst-västlig riktning och 300 meter i nord sydlig riktning. Vägen Törnbacken går rakt genom området.

Svaneberg

Vattenskyddsområdet avgränsas av E20 i söder. Området sträcker sig någon kilometer norrut på östra sidan om vägen mot Svanebergs gård.

Sjötorp

Vattenskyddsområdet utgör en rektangel på ca 800 meter i nod-sydlig riktning och 380 meter i öst-västlig riktning. Områdets norra gräns sträcker sig mitt mellan södra infarten till Sjötorp från väg 26 och bandybanan i Sjötorp.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen0501-75 60 05mbn@mariestad.se