Personlig assistans

Du som har omfattande hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att få ett personligt utformat stöd genom insatsen personlig assistans. Insatsen kan också utgöra ekonomisk ersättning för skäliga kostnader för detta stöd. Den personliga assistansen ska vara ett personligt stöd, som ger dig som har funktionsnedsättning ökad möjlighet till ett självständigt liv.

För rätt till personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, krävs att du behöver denna insats för att kunna tillgodose dina grundläggande behov. Grundläggande behov är mycket personliga angelägenheter som:

  • Personlig hygien.
  • Att äta.
  • Klä på sig och klä av sig.
  • Kommunicera med andra.
  • Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig.

Utformning av personlig assistans

Insatsen personlig assistans ska utformas på ett sådant sätt att du får stort inflytande över hur stödet ska ges. Du har möjlighet att:

  • Begära assistans genom kommunen.
  • Anlita annat organ, företag, förening eller kooperativ.
  • Själv vara arbetsgivare och anställa en eller flera assistenter.

Om du väljer att själv vara arbetsgivare, kan kommunen hjälpa dig i frågor som rör arbetsgivaransvar. Det är dock du som ansvarar för arbetsgivarförhållandet.

För mer information om personlig assistans kontakta gärna LSS-handläggare, se kontakt under Relaterad information här på sidan.

Åldersgräns för personlig assistans

Insatsen personlig assistans kan beviljas till dig som är under 65 år. Rätten till personlig assistans enligt LSS kan finnas kvar när du fyller 65 år om:

  • Insatsen har beviljats innan du har fyllt 65 år.
  • Ansökan om sådan insats har kommit in till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatsen personlig assistans enligt LSS får inte utökas efter det att du har fyllt 65 år. Ansökan om utökad hjälp får i stället prövas enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Lag som styr insatsen

Beslut om insatsen personlig assistans fattas enligt 9 § 2 punkten LSS.

Är ditt behov av hjälp för att tillgodose dina grundläggande behov större än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning hos försäkringskassan.

Publicerad: 21 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt LSS-handläggare

LSS-handläggare för personer födda dag 1-15Susanne Österberg0501-75 65 56susanne.osterberg@mariestad.se
LSS-handläggare för personer födda dag 16-31Anna Pethrus0501-75 63 73anna.pethrus@mariestad.se