Arvoden och ersättningar

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt dokumentet Arvoden och traktamenten för förtroendevalda. Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 procent delägda aktiebolag. Du kan läsa mer i dokumentet Arvoden och traktamenten för förtroendevalda. I dokumentet Regler för kurser och konferenser framgår de förutsättningarna som gäller för att söka ersättning vid kurser och konferenser.

Olika typer av ersättning

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.

Arvode betalas ut för sammanträden men betalas inte ut för gruppmöten.

Förlorad arbetsinkomst

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock finns beslut om ett högsta belopp per timme. Förlorad arbetsinkomst ska styrkas med intyg från din arbetsgivare.

Inkomstuppgift behövs för ansökan

För att kunna ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inkomstuppgift från din arbetsgivare årligen lämnas in till lönekontoret.

Manual för att söka arvode

Du hittar en manual på sidan Manual för att söka arvode.

Begäran om arvode via e-tjänst

Ersättning söker du via självserviceportalen.

Anställd i kommunen

Du som är förtroendevald och också har en anställning i kommunen behöver en blankett som heter Redovisning av kommunala uppdrag för förtroendevald som är anställd i kommunen. Den hittar du på intranätet Navet under Självservice och blanketter.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 10 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se