Inom de större tätorterna i kommunerna finns det kommunala vatten- och avloppsledningar. Om du däremot bor på landet, utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet, måste du rena avloppsvattnet i en enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid din kommun i god tid innan du ska anordna en ny avloppsanläggning eller ändra en som redan finns.

Olika typer av avloppsanläggningar

De vanligaste anläggningstyperna är så kallade markbäddar och infiltrationsanläggningar. Om de anpassas till markförutsättningarna och utformningen och belastningen är riktig fungerar dessa anläggningar som regel bra även om reningsfunktionen kan avta med tiden. I vissa lägen ställs speciellt höga reningskrav så kallad hög skyddsnivå. Där krävs det i regel någon form av minireningsverk eller kompletterande fosforrening. Ett alternativ i dessa lägen kan också vara en kretsloppsanpassad torrtoalett och infiltrering av bad-, disk/dusch- och tvättvatten.

Tillstånd och anmälan

Du behöver ansöka om tillstånd av hos kommunen för att:

  • Inrätta avloppsanordning till vilken WC ska anslutas (hit räknas även att ersätta ett gammalt avlopp med ett nytt).
  • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning.

Du behöver lämna in en anmälan till kommunen för att:

  • Inrätta avloppsanordning till vilken WC ej är anslutet.
  • Ändra en avloppsanordning.

Observera att arbete med att nyanlägga eller göra om en avloppsanläggning inte för påbörjas innan kommunen meddelat ett beslut.

Miljösanktionsavgifter

Om du bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta tillståndsbeslut kan du få betala miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får du betala för den tid verksamhet miljö och bygg har lagt ner i ärendet. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan verksamhet miljö och bygg besluta om förbud mot att använda den. Miljösanktionsavgiften ligger för närvarande mellan 3 000 och 5 000 kronor.

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avlopp sker genom de entreprenörer kommunen har avtal med.

Tömningsintervall

  • Mariestads kommun: 1 gång per år.
  • Töreboda kommun: 1 gång per år.
  • Gullspångs kommun:1 gång per år.

Smittspridning och övergödning

Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan leda till smittspridning. I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan ge upphov till sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannars vattentäkter. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag samt ge upphov till störande lukt och försumpning.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor och ibland även kväve, till vattendrag och sjöar. Detta bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar uppföras. Om du anlägger ett nytt avlopp eller ändrar ett befintligt måste du söka tillstånd eller göra en anmälan till din kommun.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom fyra veckor från det att komplett ansökan eller anmälan inkommit.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se